Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18

26.09.2018

Aktualny

od 30.10.2018 do 31.01.2019

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 października 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).
W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki naukowe,
 • uczelnie
 • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej, zgodnie z definicją określoną w §4 pkt. 8 Regulaminu. W ramach działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia służące:

 1. działalności gospodarczej – w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej, zapewniającym możliwość wykorzystania wspartej infrastruktury w pełnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. działalności gospodarczej i niegospodarczej – w schemacie, w którym przewiduje się wydzielenie w ramach projektu:
  a)  części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu,
  b)  części niegospodarczej infrastruktury, z zastrzeżeniem, że infrastruktura powstała w ramach projektu będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej w zakresie przekraczającym 20% całkowitej rocznej wydajności tej infrastruktury (tj. całkowitych rocznych zasobów, o których mowa w dokumencie pn. Komunikat Komisji: Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność  badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01)).
  Zaistnienie w/w sytuacji wymagać będzie wyodrębnienia, we wniosku o dofinansowanie projektu, kosztów związanych z częścią gospodarczą infrastruktury oraz częścią niegospodarczą infrastruktury do odrębnych zadań (przypisując im, odpowiedni dla właściwej części, poziom dofinansowania, zgodnie z §23 ust. 1 Regulaminu). Koszty przewidziane w ramach projektu, których nie można bezpośrednio i bezsprzecznie przypisać wyłącznie do infrastruktury służącej do prowadzenia działalności niegospodarczej oraz koszty służące zarówno części gospodarczej jak i niegospodarczej (np. przyłącza, koszty pośrednie, informacyjno-promocyjne, koszty nadzoru, etc.) powinny zostać przypisane do części gospodarczej. Należy dla nich przyjąć poziom dofinansowania właściwy dla części gospodarczej infrastruktury. 
 3. w ramach realizowanych inwestycji możliwe będzie uzupełniające wsparcie infrastruktury towarzyszącej, stanowiącej element uzupełniający względem zasadniczego przedmiotu projektu, tj. infrastruktury badawczej, pod warunkiem wykazania przez Wnioskodawcę, że infrastruktura ta przyczynia się do szerszej realizacji celów projektu (w kontekście wydajności infrastruktury lub zakresu planowanej działalności badawczej).

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu konkursu, w tym warunki wstępne oraz informacje o wyłączeniach zawiera Regulamin.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis, przy czym maksymalny poziom dofinansowania:

 1. w odniesieniu do części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności niegospodarczej (jeśli dotyczy), wynosi 100%. W przypadku projektów generujących dochód po ukończeniu poziom dofinansowania należy ustalić w oparciu o metodę luki w finansowaniu, na podstawie metodologii określonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu. W przypadku projektów generujących dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie pomniejszenie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z metodologią określoną w Załączniku nr 4 do Regulaminu, 
 2. w odniesieniu do projektu lub części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności gospodarczej, wynosi 50%. Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji przewiduje się, że wsparcie udzielane w ramach działania stanowić będzie pomoc państwa, w szczególności pomoc na infrastrukturę badawczą, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, pomoc de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

38 593 380,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiany regulaminu konkursu


8 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 2108/18 (.pdf, 524 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu.
Zmiana wynika z decyzji podjętej podczas Przeglądu Zarządzania RPO WM w dniu 24 października 2018 r. w sprawie uwzględniania projektów po protestach w przypadku pojawienia się oszczędności w ramach konkursu, w szczególności w zakresie aktualizacji listy podstawowej i listy rezerwowej ocenionych projektów, tj. obejmuje §35 oraz §36 Regulaminu konkursu. Zmiana dokonywana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie (.pdf, 1,7 MB).
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 8.11.2018 (.pdf, 1 MB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 25.09.2018 do 7.11.2018 (.pdf, 1 MB) zmieniona uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.zip, 11,5 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 25.09.2018 do 5.11.2018 (.zip, 11 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 574 KB )

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB) 

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,67MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 2,15 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,07 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 948 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.pdf, 1,40 MB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca od 25.09.2018 do 5.11.2018 (.pdf, 1,40 MB) 

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 779 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 687 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (.pdf, 634 KB)

Załącznik nr 10  Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 (.pdf, 1,41 MB )

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

Wzór umowy o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. . (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl