Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17

30.05.2017

Aktualny

od 30.06.2017 do 02.02.2018

Informacje o naborze

Uwaga!

W związku z uzyskaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO Województwa Małopolskiego nowego stanowiska Ministerstwa Rozwoju w sprawie zasad i ograniczeń w kwalifikowaniu wkładu rzeczowego w projektach objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę badawczą oraz koniecznością wprowadzenia stosownych zmian w regulaminie konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17, jak również zapewnieniem czasu niezbędnego do uwzględnienia przedmiotowych zmian przez Wnioskodawców w ramach przygotowywanych wniosków o dofinansowanie – planowane jest wydłużenie terminu zakończenia tego naboru do dnia 2 marca br.

Przewiduje się, że przedmiotowe zmiany zostaną zatwierdzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego w II połowie stycznia br.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 2 lutego 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej.

W ramach działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia służące:

 1. działalności gospodarczej – w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej, zapewniającym możliwość wykorzystania wspartej infrastruktury w pełnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. działalności gospodarczej i niegospodarczej – w schemacie, w którym przewiduje się wydzielenie w ramach projektu:
 • części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu,
 • części niegospodarczej infrastruktury.

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu konkursu, w tym warunki wstępne oraz informacje o wyłączeniach zawiera Regulamin.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis, przy czym maksymalny poziom dofinansowania:

 1. w odniesieniu do części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności niegospodarczej (jeśli dotyczy), wynosi 100%. W przypadku projektów generujących dochód po ukończeniu poziom dofinansowania należy ustalić w oparciu o metodę luki w finansowaniu, na podstawie metodologii określonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu. W przypadku projektów generujących dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie pomniejszenie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z metodologią określoną w Załączniku nr 4 do Regulaminu,
 2. w odniesieniu do projektu lub części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności gospodarczej, wynosi 50% [1]. Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji przewiduje się, że wsparcie udzielane w ramach działania stanowić będzie pomoc państwa, w szczególności pomoc na infrastrukturę badawczą, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, pomoc de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 000,00 zł [2].

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

82 531 465,23 zł

[1] Maksymalna intensywność pomocy, w przypadku projektów realizowanych przez dużych przedsiębiorców wymaga zweryfikowania metodą luki w finansowaniu.

[2] Przy czym, wartość pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą nie może przekraczać 20 000 000,00 euro.

Niezbędne dokumenty

Przeczytaj komunikat w/s zmiany kryteriów dla działania 1.1 RPO WM

***

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2035/17 (.pdf, 437 KB) zmienił Uchwałę nr 845/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.

Zmiana dokonana w Regulaminie konkursu dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do 2 lutego 2018 r., a także dostosowania dokumentu do zmian wprowadzonych Uchwałą ZWM Nr 1733/17, z dnia 26 października 2017 r.

Ponadto, zmieniono Załącznik nr 7 do Regulaminu – Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu, co wynika ze zmian Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

***

UWAGA !!!

21 września 2017 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1529/17 (.pdf, 449 KB) zmienił Regulamin konkursu do działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Zmiana skutkuje wydłużeniem terminu naboru wniosków do działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki i dokonana jest w oparciu o §17 ust 2 i §45 ust. 1 – 2 w/w Regulaminu konkursu.

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy:

- §16 ust.1 Regulaminu konkursu, który otrzymuje brzmienie: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 grudnia 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

oraz

- §16 ust.2 Regulaminu konkursu, który otrzymuje brzmienie: Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2018 r.

Zmiana Regulaminu konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu ( po aktualizacji z 5 grudnia 2017 r) (.pdf, 841 KB)

Regulamin konkursu (po aktualizacji z 21 września 2017 r.)(.pdf, 838 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 840 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 5 grudnia 2017 r.)(.zip, 15,7 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca do 4 grudnia 2017 r.) (.zip, 15,3 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 508 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 828 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2,01 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,8 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,17)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 588 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 400 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (po aktualizacji z 5 grudnia 2017 r.) (.pdf, 706 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 616 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 604 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 (.pdf, 1,25 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 546 KB) - aktualizacja w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl