Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

RPMP.08.01.00-IP.02-12-004/19

13.03.2019

Zakończony

19.03.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (dalej jako IZ), za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia naboru

marzec/ kwiecień 2019 r. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 14 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 18 marca 2019 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). 

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji):

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinasowania

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość:

  • zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2019 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2018 r.*, 
  • powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 

45 350 483,00 PLN**  z tego:

  • 38 547 911,00 PLN stanowi kwota w części EFS;
  • 6 802 572,00 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.

*Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2019 r. należy odjąć przewidziane na 2019 r. wydatki w projekcie z naboru z 2018 r.

** Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projektów w 2019 r. przed odliczeniem zobowiązań z projektów z roku 2018.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru PUP na rok 2019 (PDF, 656,62 KB)

Załącznik Nr 1 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 211,62 KB)

Załącznik Nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM (PDF 386,83 KB)

Załącznik Nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WM (PDF 777,51 KB)

Załącznik Nr 4 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (1 015,26 KB)

Załącznik Nr 5 - Kryteria wyboru projektów (PDF 232,43 KB)

Załącznik Nr 6 – Definicje wskaźników (PDF 302,53 KB)

Załącznik Nr 7 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych (PDF 232,31 KB)

Załącznik Nr 8 - Wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 180,17 KB)

Załącznik Nr 9 - Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 228,78 KB)

Załącznik Nr 10 - Wzór oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Członka KOPP – pracownika IP (PDF 172,90 KB)

Załącznik Nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 441,52 KB)

Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (PDF 144,86 KB)

Załącznik nr 4 do Umowy - Zasady przetwarzania danych osobowych RODO (PDF 354,18 KB)

Załącznik nr 5 do Umowy - Harmonogram płatności (PDF 160,79 KB)

Załącznik nr 6 do Umowy - Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień (PDF 158,17 KB)

Załącznik nr 7 do Umowy - Instrukcja oznakowania miejsca (PDF 143,63 KB)

Załącznik Nr 12 - Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 299,24 KB)

Załącznik Nr 13 - Komentarz do Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 obowiązujących od 1 stycznia 2019 r (PDF 257,10 KB)

Załącznik nr 1 do Komentarza - przykład I - Koszty zarządzania w ramach projektu PUP (PDF 86,44 KB)

Załącznik nr 2 do Komentarza - przykład II - Koszty zarządzania poza projektem PUP (PDF 85,32 KB)

Załącznik nr 3 do Komentarza - Przykład do komentarza do IP   (PDF 98,33 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają wnioskodawcom ubiegającym się  o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00-18:00, wt. – pt. 8:00-16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, infolinia (12) 616 0 616,  tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail:fem@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, fax. (12) 616 03 93,  e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,  e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,  e-mail:fem_tarnow@umwm.pl.