Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19

14.02.2019

Zakończony

23.02.2019

Uwaga!

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 497/19 z dnia 28 marca 2019 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pt.: "Nowy start w Małopolsce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

W dniu 7 marca 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 355/19 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.08.02.00-12-0001/19 pn.: Nowy start w Małopolsce złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w odpowiedzi na nabór nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa. Zgodnie z Rozdziałem 4 Procedury podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Regulaminu przygotowania i oceny projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach 8. Osi RPO WM 2014-2020, podstawę dofinansowania projektu stanowi uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Wszystkie załączniki do niniejszej Uchwały zostały opatrzone podpisem kwalifikowanym i są dostępne w wersji elektronicznej w systemie e-RPO.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 informuje o podjęciu Uchwały nr 211/19 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19  wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2. Aktywizacja zawodowa, Typ projektu B: Zindywidualizowane doradztwo zawodowe dla osób powracających z zagranicy.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
08.03.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego 7 marca 2019 roku podjął uchwałę nr 355/19 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.08.02.00-12-0001/19 pn. "Nowy start w Małopolsce", złożonego przez Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w odpowiedzi na nabór nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej 1 projekt został wybrany do dofinansowania. 

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. 

Ocena wniosku została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów Pozakonkursowych.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Informacja o składzie KOPP


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – koniec I kwartału 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć za pomocą Systemu e-RPO dostępnego na stronie www.erpo.malopolska.pl.

W trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu składany jest na wezwanie IZ w terminie przez nią wyznaczonym.

Kto może złożyć wniosek?

W ramach Działania 8.2 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest Województwo Małopolskie, przy czym realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP).

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu możliwe wsparcie obejmuje:

  1. Usługi poradnictwa zawodowego, obligatoryjne dla każdego uczestnika w formie bilansu kompetencji:
  • podstawowego w wymiarze ok. 1,5 h dla 150 uczestników;

lub

  • pogłębionego w wymiarze około 6 spotkań po 1,5h, ok. 9 h dla 450 uczestników.

W wyniku tej formy wsparcia uczestnik otrzymuje dokument, tzw. Bilans Kariery podstawowy lub Bilans Kariery pogłębiony.

Po procesie bilansowania uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z usługi świadczonej przez konsultanta w formie:

  • bezpośrednich konsultacji (usługa fakultatywna), średnio 4 h/osobę
  • konsultacji zdalnych w ramach prowadzonego dyżuru telefonicznego – 6h dziennie, dostępne dla każdego uczestnika projektu (usługa fakultatywna).

Z konsultacji korzystać mogą zarówno osoby po podstawowym jak i po pogłębionym bilansie.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru projektów stanowiące Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w projekcie wynosi, co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania nie przekroczy maksymalnego procentowego poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (tj. 85%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, powinna być zgodna z SzOOP.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru (PDF 689 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Regulamin korzystania z systemu e-RPO (PDF 450 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Wniosek o dofinansowanie (PDF 625 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 892 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektu (PDF 634 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Definicje Wskaźników (PDF 584 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Regulamin pracy KOPP (PDF 375 KB)

Załącznik nr 1a do Regulaminu pracy KOPP (PDF 403 KB)

Załącznik 1b do Regulaminu pracy KOPP (PDF 494 KB)

Załącznik nr 1c do Regulaminu pracy KOPP (PDF 386 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór uchwały ws. podjęcia decyzji o dofinansowaniu (PDF 465 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zasady realizacji projektu pozakonkursowego (PDF 822 KB)

Załącznik nr 3 do Uchwały - VAT (PDF 394 KB)

Załącznik nr 4 do Uchwały - Zasady przetwarzania danych osobowych (PDF 581 KB)

Załącznik nr 5 do Uchwały - Wzór Harmonogramu (PDF 634 KB)

Załącznik nr 6 do Uchwały - Wniosek dot. uprawnień SL (PDF 634 KB)

Załącznik nr 7 do Uchwały - Instrukcja oznakowania miejsca (PDF 1 MB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Instrukcja użytkowania zewnętrznego Systemu e-RPO (PDF 1,15 MB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu - Wzór KOFM (747 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu:

Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu naboru.

Inne ważne informacje

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem naboru. Informacji dotyczących naboru udzielają Wnioskodawcy ubiegającemu się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. - 8.00–18.00, wt.-pt. - 8.00–16.00.

Punkty informacyjne w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941, e-mail: fem@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax 32 627 23 12, e-mail:fem_chrzanow@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail:fem_nowysacz@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 540 90 32, tel./fax: 18 540 90 33, e-mail:fem_nowytarg@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl