Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19

14.02.2019

Zakończony

23.02.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 informuje o podjęciu Uchwały nr 211/19 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19  wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2. Aktywizacja zawodowa, Typ projektu B: Zindywidualizowane doradztwo zawodowe dla osób powracających z zagranicy.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
08.03.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego 7 marca 2019 roku podjął uchwałę nr 355/19 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.08.02.00-12-0001/19 pn. Nowy start w Małopolsce złożonego przez Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w odpowiedzi na nabór nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej 1 projekt został wybrany do dofinansowania. 

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. 

Ocena wniosku została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów Pozakonkursowych.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Informacja o składzie KOPP


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia naboru.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – koniec I kwartału 2019r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć za pomocą Systemu e-RPO dostępnego na stronie www.erpo.malopolska.pl

W trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu składany jest na wezwanie IZ w terminie przez nią wyznaczonym.

Kto może złożyć wniosek

W ramach Działania 8.2 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest Województwo Małopolskie, przy czym realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP).

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu możliwe wsparcie obejmuje:

  1. Usługi poradnictwa zawodowego, obligatoryjne dla każdego uczestnika w formie bilansu kompetencji:
  • podstawowego w wymiarze ok. 1,5 h dla 150 uczestników;

lub

  • pogłębionego w wymiarze około 6 spotkań po 1,5h, ok. 9 h dla 450 uczestników.

W wyniku tej formy wsparcia uczestnik otrzymuje dokument, tzw. Bilans Kariery podstawowy lub Bilans Kariery pogłębiony.

Po procesie bilansowania uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z usługi świadczonej przez konsultanta w formie:

  • bezpośrednich konsultacji (usługa fakultatywna), średnio 4 h/ osobę
  • konsultacji zdalnych w ramach prowadzonego dyżuru telefonicznego – 6h dziennie, dostępne dla każdego uczestnika projektu (usługa fakultatywna).

Z konsultacji korzystać mogą zarówno osoby po podstawowym jak i po pogłębionym bilansie.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w projekcie wynosi, co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania nie przekroczy maksymalnego procentowego poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (tj. 85%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, powinna być zgodna z SzOOP.

Inne ważne informacje

Inne ważne informacje

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem naboru. Informacji dotyczących naboru udzielają Wnioskodawcy ubiegającemu się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00.

Punkty informacyjne w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941, e-mail: fem@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax 32 627 23 12, e-mail:fem_chrzanow@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail:fem_nowysacz@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 540 90 32, tel./fax: 18 540 90 33, e-mail:fem_nowytarg@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu stanowi załącznik nr 7 (umowa standardowa) oraz załączniki nr 8 (umowa ryczałtowa) do Regulaminu naboru.