Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17

29.11.2017

Zakończony

23.01.2018

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa Typ Projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Wyniki naboru

Wyniki naboru
09.10.2018

Uwaga!

Zmiana Listy podstawowej projektów, które zostały ocenione pozytywnie

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1822/18 z dnia 2 października 2018 r. podjął decyzję o aktualizacji Listy podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Zmianie uległa liczba punktów przyznana projektowi znajdującemu się na liście na miejscu 54 ze 174,5 pkt na 175 pkt.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

18.09.2018

Uwaga!

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1716/18 z dnia 18 września 2018 r. podjął decyzję o aktualizacji Listy podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, uwzględniającą zmiany wynikające z uwzględnienia złożonych przez wnioskodawców protestów.

Poniżej w pliku do pobrania:

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania.

12.06.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2018 roku Uchwałą Nr 1020/18 przyjął listę projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o składzie KOP

Pobierz listę (PDF, 229KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
24.01.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy - nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 170 wniosków o dofinansowanie projektu.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 236397301,65 zł co stanowi ok. 270% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 402KB)

Informacje o naborze

Uwaga!

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1715/18 z dnia 18 września 2018 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 dla Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, polegającą na zwiększeniu kwoty alokacji z 87 282 923,41 zł na 92 659 832,61 zł, co umożliwi dofinansowanie projektów rekomendowanych po rozpatrzeniu protestów złożonych od negatywnej oceny.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1201/18 z dnia 3 lipca 2018 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 dla Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Wprowadzono zmiany polegające, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów:

 • wzoru umowy partnerskiej, określonego w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku, 
 • wzoru umowy standardowej oraz wzoru umowy ryczałtowej, określonych odpowiednio w załączniku nr 7 i nr 8 do Regulaminu konkursu do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2017 r., poz. 2367). We wzorach umów o dofinansowanie projektów określono, że zaliczki pochodzące z dotacji budżetu państwa niewydatkowane w ramach projektu, podlegają zwrotowi do budżetu, z którego zostały wypłacone, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Uwaga!

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 898/18 z dnia 24 maja 2018 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu. Niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów załączników nr 7 i nr 8 do Regulaminu konkursu Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku.

Zmienione załączniki znajdują się w sekcji niezbędne dokumenty.

Uwaga!

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr z dnia 6 lutego 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr dla Działania Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

W Regulaminie pracy Komisji pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata zaktualizowano:

 • Załącznik nr – Wzór Oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Eksperta,
 • Załącznik nr – Wzór Oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Członka KOP - Pracownika ,
 • Załącznik nr – Wzór Oświadczenia o poufności obserwatora,

które dostosowano do zapisów obowiązujących Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata , które wskazują, że zasada bezstronności osób uczestniczących w wyborze projektów dotyczy ich relacji z wszystkimi wnioskodawcami i ewentualnymi partnerami biorącymi udział w konkursie.

Ponadto W Regulaminie konkursu zaktualizowano zapisy dotyczące terminu zamknięcia  naboru wniosków o dofinansowanie projektów, który został wydłużony z dnia 22 stycznia 2018 r. na 23 stycznia 2018 r. Powodem wydłużenia terminu naboru wniosków był czasowy brak dostępności systemu w dniach stycznia 2018 r., o powyższej decyzji wnioskodawcy zostali poinformowani w dniu 22 stycznia br.

Uwaga!

22 stycznia 2018 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr . Nabór został wydłużony do godziny w dniu 23 stycznia 2018 r. Powodem wydłużenia naboru jest brak dostępności systemu od godziny 19 w dniu 20 stycznia 2018 r. do godziny w dniu 21 stycznia 2018 r. a tym samym możliwości edycji wniosku o dofinansowanie projektu.

Uwaga!

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr z dnia 11 stycznia 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr dla Działania Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Najważniejsze zmiany w powyższym dokumencie:

 • możliwość objęcia wsparciem w projekcie mężczyzn w wieku (nie należących do pozostałych grup docelowych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza wymienionych w Podrozdziale Regulaminu konkursu), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące , , FS, oraz , wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO zawierającego rozszerzoną grupę docelową w ramach PI oraz przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie. Oznacza to, że wnioski o dofinansowanie składane od 11 stycznia 2018 r. mogą obejmować wsparciem tę grupę;
 • w związku z aktualizacją Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata zmianie ulegają wzory umowy o dofinansowanie w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz dostępu dla osoby uprawnionej;
 • wprowadzono obowiązek ujęcia we wniosku o dofinansowanie deklaracji o współpracy wnioskodawcy w szczególności z publicznymi i niepublicznymi służbami zatrudnienia, instytucjami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami, które będą podejmowały interwencje na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostającej bez zatrudnienia;
 • we wzorach umowy o dofinansowanie wprowadzono zmiany dotyczące korekt finansowych w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości (w dotychczas obowiązujących wzorach była mowa o wystąpieniu wydatku );
 • we wzorze umowy standardowej zaktualizowano § 11 ust. 10 dotyczący zamieszczania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności;
 • we wzorach umowy w części dotyczącej specyficznych warunków realizacji dla danego typu projektu dodano obowiązki dotyczące kryterium efektywności zatrudnieniowej;
 • skorygowano zapis dotyczący maksymalnego poziomu dofinansowania całkowitego wydatków .
Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata , ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie Aktywizacja zawodowa, typ operacji A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 29 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 23 stycznia 2018 r. do godz. (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2018 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu , udostępnionego pod adresem: https://erpo.malopolska.pl/login/, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 29 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej http://www.rpo.malopolska.pl/ zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy;
 • organizacje pozarządowe ( w tym LGD).

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup :

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR, wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą kwalifikowalne od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM zawierającego rozszerzoną grupę docelową w ramach PI 8i oraz przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, typu operacji A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca może zaoferować uczestnikom projektu szeroki katalog form pomocy, w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika tj.:

 • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania  lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie motywacyjne (psychologiczne),
 • szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,
 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe,
 • dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia i doradztwo,
 • wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne,
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (forma ta możliwa jest do realizacji tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia),
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Zgodnie z SzOOP RPO WM inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci udzielenia dotacji na zakładanie działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną  lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 87 282 923,41 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga! Obowiązkowe oświadczenie

Przypominamy, że w celu spełnienia obligatoryjnego kryterium  formalnego Rzetelność wnioskodawcy, każdy Wnioskodawca i  każdy Partner (jeśli dotyczy) zobowiązany jest załączyć do wniosku oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego oświadczenia.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu   (.pdf, 668 KB) - wersja obowiązująca od dnia 18.09.2018 r.

Regulamin konkursu   (.pdf, 668 KB) - wersja obowiązująca od dnia 23.01.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 889 KB), - wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 865 KB), - wersja obowiązująca do 10.01.2018 r.

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 493 KB),

Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie (.pdf, 681 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 1 237 KB)

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku - Oświadczenie o rzetelności (.doc, 3 900 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO  (.pdf, 434 KB)

  Załącznik nr 5 - Regulamin KOP z załącznikami (.pdf, 2 511 KB) - wersja obowiązująca od 23.01.2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Projektów (.pdf, 2 612 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników (.pdf, 501 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.pdf, 1 457 KB) - wersja obowiązująca od 04.07.2018 r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.pdf, 2,88 MB) - wersja obowiązująca od 25.05.2018 r.
Załącznik nr 7 - Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami  (.pdf, 3 589 KB) - wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r.

Załącznik nr 7 Wzór Umowy standardowej (.pdf, 3 029 KB)  - wersja obowiązująca do dnia 10.01.2018 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (.pdf, 1 284 KB) - wersja obowiązująca od 04.07.2018 r.

Załącznik nr 8 Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (.pdf, 2,56 MB) - wersja obowiązująca od 25.05.2018 r.
Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (.pdf, 3,07 MB) - wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r.

Załącznik nr 8 wzór umowy ryczałtowej (.pdf, 2 672 KB) - wersja obowiązująca do dnia 10.01.2018 r.

Załącznik nr 9 - Wzór umowy partnerskiej (pdf. 738 KB) - wersja obowiązująca od dnia 04.07.2018 r. 

Załącznik nr 9 Wzór umowy partnerskiej (.doc, 11 843 KB)

Załącznik nr 10 Procedura odwoławcza (.pdf, 585 KB)

Załącznik nr 11 Instrukcja użytkowania zewnętrznego systemu e-RPO  (.pdf, 941 KB)

Załącznik nr 12 Katalog stawek (.pdf, 526 KB)

Załącznik nr 13 Standard usług  (.pdf, 1 188 KB)

Załącznik nr 14 - Diagnoza  (.pdf, 1 606 KB) - wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r. 

Załącznik nr 14 Diagnoza (.pdf, 1 373 KB) -  wersja obowiązująca do dnia 10.01.2018 r.

Załącznik nr 15 Inteligentne specjalizacje (.pdf, 1 309 KB)

Załącznik nr 16 Barometr zawodów (.pdf, 1 759 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 680 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 7 (.pdf, 3 029 KB) oraz Załącznik nr 8    (pdf, 2 672 KB) do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w załączniku nr 10 (pdf, 585 KB) do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 416 KB) - aktualizacja w dniu 5 stycznia 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.