Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18

29.06.2018

Zakończony

19.09.2018

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
19.09.2018

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

W okresie trwania naboru (tj. od 31 lipca 2018 r. do 18 września 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18 zarejestrowanych zostało 21 wniosków o dofinansowanie projektów.
Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 85 652 381,36 zł, co stanowi 120,65 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 166KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs realizowany jest w trybie naboru zamkniętego i nie jest podzielony na rundy.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 31 lipca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 18 września 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?


Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

3) instytucje otoczenia biznesu,

4) organizacje pozarządowe.

W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym, poprzez:

1)    promocję oferty gospodarczej regionu,

2)    wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

3)    promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

4)    wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 70 994 261,68 PLN.

Niezbędne dokumenty


Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 348 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 223 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze Wzorem wniosku o dofinansowanie (.pdf, 832 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 675 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 189 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 514 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników (.pdf, 233 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 522 KB)

Wzory załączników do umowy (.zip, 609 KB)

Załącznik nr 7 Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 125 KB)

Wzory załączników do uchwały (.zip, 759 KB)

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 317 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 802 KB)

Załącznik nr 10 Wzór deklaracji wekslowej (.pdf, 86 KB)

Załącznik nr 11 Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy (.pdf, 125 KB)

Załącznik nr 12 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej (.pdf, 291 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 467 KB) - aktualizacja 27 sierpnia 2018 r. 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 173 KB) - aktualizacja 3 sierpnia 2018 r. 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl  
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 540 90 32, tel./fax.: (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  •  Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.