Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17

30.08.2017

Zakończony

08.11.2017

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
09.11.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania naboru tj. od 30 września 2017 r. do 7 listopada 2017 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17 wpłynęły 133 wnioski o dofinansowanie, w tym 1 z nich został wycofany.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach (w wyłączeniem wniosku wycofanego) wynosi 20 189 375,23 zł, co stanowi 248 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 474KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Typ A: opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Instytucją Organizującą Konkurs jest MCP.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.12.2017 r.

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach RPO WM 2014-2020.

Zgodnie z Podrozdziałem 2.1. ust. 2 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 29 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków (133 złożone wnioski), termin oceny formalnej zostaje przedłużony o 28 dni, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).


Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów i przyznane oceny.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2018 r.    

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl . Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 7 listopada 2017 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu):

 1. doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, 
 2. doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 3. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 4. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
 5. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 6. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,
 7. doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 144 208,38 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Niezbędne dokumenty

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf 651 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf 418 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf 678 KB) 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip 361 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf 930 KB) 

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf 322 KB) 

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf 918 KB) 

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf 351 KB) 

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf 714 KB) 

Załączniki do umowy o dofinansowanie (.zip 1,37 MB)

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf 478 KB) 

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020  (.pdf 1,24 MB) 

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (.pdf 1,13 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 604 KB) - aktualizacja w dniu 20 października 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.-pt. 8:00 – 16:00. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 616 03 91, (32) 616 03 92, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl ,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl