Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Typ projektów A, B i C Retencjonowanie wody

RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17

25.01.2017

Zakończony

29.04.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
04.09.2017

W dniu 29.08.2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1382/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1  Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na mocy Uchwały nr 1382/17 (.pdf, 216 KB) Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 183 708, 63 zł.

Pobierz listę (PDF, 23KB)

Wyniki oceny merytorycznej
04.09.2017

W dniu 24.08.2017r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym:

 • Typ A ROZWÓJ RÓŻNYCH FORM MAŁEJ RETENCJI, W TYM BUDOWA ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI,
 • Typ B PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU RESTRUKTURYZACJI RZEK, POTOKÓW I INNYCH OBSZARÓW,
 • Typ C INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ NA EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 183 708, 63 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 212 KB)

Pobierz listę (PDF, 362KB)

Wyniki oceny finansowej
04.09.2017

W dniu 13.08.2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym:

 • Typ A ROZWÓJ RÓŻNYCH FORM MAŁEJ RETENCJI, W TYM BUDOWA ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI,
 • Typ B PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU RESTRUKTURYZACJI RZEK, POTOKÓW I INNYCH OBSZARÓW,
 • Typ C INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ NA EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 183 708, 63 zł.

Pobierz listę (PDF, 275KB)

Wyniki oceny formalnej
20.12.2017

W związku z uwzględnieniem protestu od negatywnego wyniku oceny przez Instytucję Rozpatrującą Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2017 poz.1460 z późn. zm), dokonano oceny formalnej  dla następujących projektów:

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu

RPMP.05.01.01-12-0455/17

Powiat
Nowotarski

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej 1667K Rabka Zdrój - Ponice w mieście Rabka Zdrój

RPMP.05.01.01-12-0462/17

Gmina
Miasto Nowy Targ

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w miejscowości Nowy Targ

RPMP.05.01.01-12-0469/17

Gmina
Miasto Nowy Targ

Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec - Etap I


Wszystkie wyżej wymienione projekty uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

Podsumowując, w wyniku oceny formalnej dla konkursu RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 440 034,19 zł.

Wynik negatywny uzyskały 2 projekty  na łączną kwotę dofinansowania 536 869,35 zł.

Pobierz listę (PDF, 362KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 31.07.2017

  24 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym:

  • Typ A rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji,
  • Typ B podejmowanie działań z zakresu restrukturyzacji rzek, potoków i innych obszarów,
  • Typ C inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 183 708, 63 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 3 811 454,43  zł.

  Pobierz listę (PDF, 291KB)
 • 07.07.2017

  W dniu 27 czerwca 2017 r. decyzją Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych przedłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu A: Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji, Typ projektu B: Podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów, Typ projektu C: Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 11 lipca 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
08.05.2017

W ramach konkursu złożono 6 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 3 995 163,06 zł, co stanowi ok. 5,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 70KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu A: Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji, Typ projektu B: Podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów, Typ projektu C: Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 27 lutego 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania realizowane będą wszelkie inwestycje o charakterze regionalnym i lokalnym nakierowane na zwiększenie odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe. W tym wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu różnych form małej retencji, rozwoju terenów zalewowych, zagospodarowywania wód opadowych. Poddziałanie będzie również skierowane na przedsięwzięcia z zakresu renaturalizacji rzek i potoków, przywracające ciekom wodnym uprzednio uregulowanym lub przekształconym w inny sposób stanu zbliżonego do naturalnego istniejącego przed ingerencją człowieka. Wspierane będą również działania na rzecz renaturyzacji obszarów wodno – błotnych.

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. dla projektów typu A – rozwoju różnych form małej retencji, w tym budowy zbiorników małej retencji,
 2. dla projektów typu B – podejmowania działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów,
 3. dla projektów typu C – inwestycji zwiększających odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

75 216 264,00 zł.

Niezbędne dokumenty

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

***

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (.pdf, 644 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 12 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 156 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 564 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 11 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 1,3 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 764 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 358 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 346 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 159 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 133 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu.

Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl