Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Typ projektów D. przeciwdziałanie ruchom masowym

RPMP.05.01.01-IZ.00-12-019/17

25.01.2017

Zakończony

29.04.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
Wyniki oceny merytorycznej
14.09.2017

8 września 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-019/17 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D Przeciwdziałanie ruchom masowym.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 21 643 845,85 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 216 KB)

Pobierz listę (PDF, 206KB)

Wyniki oceny formalnej
23.08.2017

22 sierpnia 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-019/17 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D Przeciwdziałanie ruchom masowym.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 21 692 675, 66 zł.

Wynik negatywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 2 831 439,93 zł.

Pobierz listę (PDF, 299KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 04.08.2017

  Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu określono na dzień 11 lipca 2017 r. W tym terminie została dokonana ocena wszystkich złożonych w ramach konkursu RPMP.05.01.01-IZ.00-12-019/17 projektów. W wyniku stwierdzonych w trakcie oceny błędów, projekty zostały zakwalifikowane do złożenia uzupełnień, korekt oraz przedstawienia wyjaśnień w wyznaczonych terminach. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z §33 Regulaminu konkursu wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień/ uzupełnień, korekty drobnych błędów i uchybień, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu, do czasu wykonania przez Wnioskodawcę tych czynności. 

  Z uwagi na liczne wydłużenia terminów złożenia uzupełnień oraz terminy odbioru korespondencji przez Wnioskodawców, przewidywany termin zakończenia oceny formalnej jest do 16 sierpnia 2017.

 • 07.07.2017

  W dniu 27 czerwca 2017 r. decyzją Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych przedłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.05.01.01-IZ.00-12-019/17 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D Przeciwdziałanie ruchom masowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 11 lipca 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
08.05.2017

W ramach konkursu złożono 9 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 24 756 050,93 zł, co stanowi ok. 62,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 69KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego,jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5. Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D Przeciwdziałanie ruchom masowym.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 28 lutego 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach poddziałania kierowane będzie na przeciwdziałanie ruchom masowym, których częstotliwość występowania oraz zasięg terytorialny stanowią istotne zagrożenie naturalne w regionie.

Głównym obszarem wsparcia będzie przeciwdziałanie ruchom masowym na terenach zinwentaryzowanych, polegające m.in. na stosowaniu szaty roślinnej, stabilizacji biotechnicznej, zmniejszeniu negatywnego oddziaływania wód gruntowych, opadowych i płynących oraz zwiększeniu stabilności przez wzmacnianie zboczy i zmianę geometrii.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 726 900,00 zł.

Niezbędne dokumenty

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.


Załącznik nr 12 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 20 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

***

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (.pdf, 352 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 10,8 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 124 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 568 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,89 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie uproszczonej analizy finansowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – konkurs 5.1.1 Typ D (.pdf, 100 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 700 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 364 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 348 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 160 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 96 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu.

Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl