Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18

27.04.2018

Zakończony

30.06.2018

Wyniki naboru

Wyniki oceny formalnej
30.08.2018

23.08.2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 12 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 081 529,66 zł.

Z procedury oceny formalnej został wycofany 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 823 275,99 zł.

Pobierz listę (PDF, 244KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
30.08.2018

23.07.2018 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 w ramach Działania 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 13 331 574,00 zł.

Pozostawiono bez rozpatrzenia 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 493 962,72 zł.

Tym samym od dnia 24.07.2018r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów, które uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji wymogów formalnych.

Pobierz listę (PDF, 366KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
05.07.2018

W ramach konkursu złożono 14 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 13 825 536,72 zł, co stanowi ok. 124,4% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 291KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, typ projektów A budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 28 maja 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną
  • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane i dofinansowane będą wyłącznie projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (tzw. typ projektu A).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

W odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących wsparcia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) kwalifikowane będą projekty o wartości do 2 000 000,00 zł i obsługujące do 20 tys. mieszkańców (warunki muszą być spełnione łącznie),

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • 11 114 795,53 zł

Niezbędne dokumenty


Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.


Regulamin konkursu (.pdf, 821 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 8,85 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 469 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,22 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2,05 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,16 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 699 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 1,28 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 692 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 424 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 518 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce”

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl