Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR

RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17

25.07.2017

Zakończony

28.10.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
30.05.2018

22 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 887/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 736/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 366 KB), na mocy, której przyznane zostało częściowe dofinansowania dla projektów:

 • nr RPMP.05.03.02-12-0998/17, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łopuszna” złożonego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w wysokości 1 113 494,24 zł w ramach Subregionu podhalańskiego,
 • nr RPMP.05.03.02-12-1018/17, pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna - Etap II” złożonego przez Gminę Ochotnica Dolna w wysokości 553 556,47 zł w ramach Subregionu podhalańskiego,
 • nr RPMP.05.03.02-12-0994/17, pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Łukowica - Etap II” złożonego przez Gminę Łukowica w wysokości 153 046,73 zł w ramach Subregionu sądeckiego.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 wybrano do dofinansowania 30 projektów na całkowitą kwotę 135 234 243,09 zł.

W związku z powyższym zaktualizowane zostały listy:

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 (.pdf, 236 KB).

Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 (.pdf, 198 KB). 


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
10.05.2018

26 kwietnia 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 dla Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - spr.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 151 702 239,17 zł.

Wynik negatywny otrzymał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 1 475 641,79 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 232 KB)

Pobierz listę (PDF, 472KB)

Wyniki oceny finansowej
26.04.2018

Aktualizacja informacji na temat wyników oceny finansowej projektów w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.

Zakończony został etap oceny finansowej dla 2 projektów przywróconych do oceny przez Instytucję Rozpatrującą Protesty, z których jeden projekt uzyskał pozytywny wynik oceny.

W związku z powyższym pozytywny wynik oceny finansowej uzyskało 36 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 153 270 022,03 zł.

Wynik negatywny otrzymało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 27 952 900,30 zł.

Pobierz listę (PDF, 319KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 04.04.2018

  26 marca 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej dla 41 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 dla Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 150 230 224,56 zł.

  Wynik negatywny otrzymało 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 27 494 790,28 zł.

  Ponadto, 2 projekty skierowane przez Instytucję Rozpatrującą Protest do dalszej oceny są w trakcie oceny finansowej.

  Pobierz listę (PDF, 319KB)

Wyniki oceny formalnej
13.03.2018

Instytucja Rozpatrująca Protest na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm), uwzględniła w dniu 9 marca 2018 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej, kierując poniższy projekt do właściwego etapu oceny tj. oceny kryteriów na etapie oceny finansowej.

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu
RPMP.05.03.02-12-1013/17Gmina ZatorModernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zator.

W wyniku przeprowadzenia procedury oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 43 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 203 871 221,61 zł.

Wynik negatywny uzyskało 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 8 692 200,73 zł.

Pobierz listę (PDF, 434KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 06.03.2018

  Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), uwzględniła w dniu 8 lutego 2018 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej, kierując poniższy projekt do właściwego etapu oceny tj. oceny kryteriów na etapie oceny formalnej, których ocena nie została dokonana.

  Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu

  RPMP.05.03.02-12-1007/17

  Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z
  ograniczona odpowiedzialnością

  Modernizacja
  Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze


  W wyniku przeprowadzenia procedury oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 42 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 203 413 111,59 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 9 150 310,75 zł.

  Pobierz listę (PDF, 420KB)
 • 10.01.2018

  10 stycznia 2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 41 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 200 373 314,12 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 12 190 108,22 zł.

  Pobierz listę (PDF, 420KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
31.10.2017

W ramach konkursu złożono 47 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 225 397 565,99 zł., co stanowi ok. 1495,7% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 87KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2018 r.

Kwiecień 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 28 sierpnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 października 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • spółki wodne,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy, rozbudowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej – projekt typu A,
 2. budowy, rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków, w tym odwadniania osadów ściekowych – projekt typu B.
  W ramach typu projektu B, wsparcie może być również skierowane na gospodarkę osadami ściekowymi, w celu innego ich zagospodarowania niż składowanie (wsparcie technologii, instalacji do odwadniania osadów ściekowych).
  W ramach typów projektu A i B wspierana będzie budowa/ rozbudowa/ przebudowa infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków. Finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, jak i modernizacja istniejących już obiektów.
 3. budowy, rozbudowy, przebudowy systemów zaopatrzenia w wodę – projekt typu C
  W ramach typu projektu C, przedsięwzięcia polegające na budowie i rozwoju infrastruktury wodociągowej mogą być realizowane pod warunkiem że:

  - infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach projektów kompleksowych, w przypadku gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest projekt gospodarka ściekowa nie została w pełni uregulowana, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U.L 135/40 z 30.5.1991),
  - infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach odrębnego/samodzielnego projektu w przypadku, gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest projekt gospodarka ściekowa została w pełni uregulowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U.L 135/40 z 30.5.1991).

Typy projektów A, B i C mogą być łączone w ramach jednego projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 069 832,81 zł

Uwaga!

W związku z rozstrzygnięciem pierwszego konkursu do Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16, IOK informuje, iż niewykorzystana pula środków, przeznaczonych pierwotnie na dofinansowanie projektów, wyniosła około 160 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie ogólnej alokacji w niniejszym konkursie, nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17.

Ostateczna kwota zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w drugim konkursie zależna będzie m.in. od różnic kursowych oraz wyników rozstrzygnięć protestów dla projektów złożonych w pierwszym konkursie.

Zwiększenie środków na drugi konkurs przewidywane jest na moment jego rozstrzygnięcia.

Uwaga

W dniu 31 lipca br. Rada Ministrów przyjęła piąta aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VKPOŚK).

W dniu 7 września br. Ministerstwo Środowiska przyjęło Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG (tzw. dyrektywy "ściekowej") na podstawie Aktualizacji KPOŚK 2017.

Dokumenty znajdują się na stronie:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Oznacza to, iż na etapie oceny formalnej projekty będą oceniane w oparciu o ww. dokumenty.

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

8 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 737/18 (.pdf, 65,1 KB) zmienił Uchwałę nr 1191/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

Zmiana dotyczy kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 148 895 396,64 zł (słownie złotych: sto czterdzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć 64/100), przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR. 

Alokacja podzielona jest na Subregiony w następujący sposób: 

 • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) - 38 570 071,70 zł,
 • Subregion tarnowski - 14 667 273,68 zł,
 • Subregion sądecki - 56 187 115,37 zł,
 • Subregion podhalański - 19 586 133,23 zł,
 • Małopolska Zachodnia - 19 884 802,66 zł.

***

23 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1929/17 (.pdf, 57,9 KB)  zmienił:

 1. Uchwałę Nr 1710/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr 1733/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r.,
 2. Uchwałę Nr 1191/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr 1733/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r.,

Zmiana dotyczyła regulaminów konkursów oraz instrukcji wypełniania wniosków do poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR. Wprowadzona modyfikacja pozwoli na zakontraktowanie projektów, dla których ze względu na rodzaj i tryb realizacji (inwestycje liniowe, realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie szczegółowy przebieg sieci będzie znany dopiero po opracowaniu projektu budowlanego), niemożliwe jest na moment podpisania umowy udokumentowanie i potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Jednocześnie przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na ocenę projektów ani na etapie formalnym, ani merytorycznym i tym samym nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 wskazanych regulaminów konkursów.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

***

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (.pdf, 720 KB)

Wszystkie załączniki do regulaminu (.zip 14,3 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 404 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 828 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,91 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,17 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 696 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 788 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 616 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 500 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 472 KB) - aktualizacja w dniu 28 września 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl