Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17

31.10.2017

Zakończony

27.01.2018

Wyniki naboru

Wyniki oceny formalnej
16.02.2018

Informacja ws. rozpoczęcia procedury oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru wniosków w konkursie dla Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR (RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17) - przeczytaj komunikat (.pdf, 412 KB)


Informacje nt. złożonych wniosków
30.01.2018

W ramach konkursu złożono 88 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 213 300 535,13 zł, co stanowi ok. 497,9% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 64KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.
Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 listopada 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 stycznia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, realizowane w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach. Jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogi wewnętrzne. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75% (z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis). Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 8 000 000,00 zł – Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 841 500,68 zł

Niezbędne dokumenty

Uwaga!

11 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej - przeczytaj komunikat!

***

Uwaga! 

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 223/18 (Uchwała w pdf) zmienił część dokumentacji do konkursu do poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR - przeczytaj komunikat.

Załączniki do Regulaminu konkursu nie podlegały zmianie.

***

Uwaga!

18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 79/18 zmienił Regulamin konkursu do poddziałania 6.3.1.  - przeczytaj komunikat .

Załączniki do Regulaminu konkursu nie podlegały zmianie.

Regulamin konkursu (.pdf,751,9 KB) - aktualizacja 15.02.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf,751,9 KB) - wersja obowiązująca do 14.02.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf,753 KB) - wersja obowiązująca do 17.01.2018 r.

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 31,5 MB) - aktualizacja 15.02.2018 r

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu  (.zip, 31,53MB) - wersja obowiązująca do 14.02.2018 r.

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 31,5MB) - wersja obowiązująca do 17.01.2018 r.

Załącznik nr 1 Kryteria oceny  (.pdf,1,44 MB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 1,21 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,95 MB) - aktualizacja 15.02.2018

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 1,94 MB) - wersja obowiązująca do 14.02.2018

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,9 MB) - aktualizacja 15.02.2018 r.

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (.doc, 12,9 MB) - wersja obowiązująca do 14.02.2018 r. 

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)  (.zip, 2,1 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 707 KB) - aktualizacja 15.02.2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 690,23 KB) - wersja obowiązująca do 14.02.2018 r.

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu  (.pdf, 15,97 MB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  (.pdf, 15,94 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu  (.pdf, 706,37 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu  (.pdf, 483,91 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie  (.pdf, 513,97 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 968 KB) - aktualizacja w dniu 8 stycznia 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 0 616, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail:  fem@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.