Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Nabór Zaktualizowanych Planów Rozwoju Uzdrowisk

16.11.2017

Zakończony

18.01.2018

Wyniki naboru

Zatwierdzone Plany Rozwoju Uzdrowisk
29.03.2018

29 marca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 524/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2018 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 1039/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy Planów Rozwoju Uzdrowisk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6.Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych (.pdf, 224 KB) zatwierdził listę zaktualizowanych Planów Rozwoju Uzdrowisk. 

W ramach właściwego etapu wyboru projektów, o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych mogą ubiegać się projekty znajdujące się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planów rozwoju uzdrowisk zatwierdzonych przez IZ RPO WM.

Pobierz listę (PDF, 201KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Zaktualizowanych Planów Rozwoju Uzdrowisk w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Miejsce i termin składania Zaktualizowanych Planów Rozwoju Uzdrowisk

Nabór ma charakter zamknięty. Nabór Zaktualizowanych Planów Rozwojów Uzdrowisk trwa od dnia 17 listopada 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 17 stycznia 2018 r. do godziny 16:00 (dzień zamknięcia naboru).

Zaktualizowany Plan Rozwoju Uzdrowiska wraz z Kartą Tytułową należy przesłać w formie elektronicznej w pliku tekstowym (w formacie .doc, .docx) oraz jako skan oryginalnego dokumentu z podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Operatora Planu.

Dokument w formie elektronicznej przesyłany jest na adresy e-mail:

Na co i kto może składać wnioski?

Gmina uzdrowiskowa, które aktualizuje Plan Rozwoju Uzdrowiska.

Nabór dotyczy Uzdrowisk wskazanych w rejestrze prowadzonym przez Ministra Zdrowia, tj.:

 • Krynicy
 • Muszyny
 • Piwnicznej
 • Rabki
 • Szczawnicy
 • Wapiennego
 • Wysowej
 • Żegiestowa
 • dzielnicy Miasta Krakowa: Swoszowic.

Finanse

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.