Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18

27.02.2018

Zakończony

26.05.2018

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
01.06.2018

W ramach konkursu złożono 15 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 40 522 226,20 zł., co stanowi ok. 368% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 47KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3

Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 marca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 25 maja 2018 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane i dofinansowane będą wyłącznie projekty znajdujące się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska, który został uzgodniony i pozytywnie oceniony przez IZ RPO WM.

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia w rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w miejscowościach uzdrowiskowych realizowane w granicach obszarów, którym nadano status uzdrowiska lub status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

92,5%.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu: 8 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 018 872,82 zł

Uwaga!

Co najmniej 40% alokacji dedykowane będzie przedsiębiorcom.

Niezbędne dokumenty

29 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 546/18 (.pdf, 440 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

Modyfikacja Regulaminu konkursu dotyczy zmiany maksymalnego % poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

***

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 29 marca 2018 r.) (.pdf, 848 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca do 28 marca 2018 r.) (.pdf, 845 KB)

Wszystkie załączniki do regulaminu (.zip 8,5 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 157 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,95MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 11 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,1 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 610 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 3,4 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 220 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 123 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 136 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel.  (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.