Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17

01.02.2017

Aktualny

od 06.03.2017 do 28.06.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
27.11.2017

21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1903/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 305 KB)

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17  wynosi 404 194 599,31 zł.

Uchwałą nr 1903/17 ZWM dokonano wyboru do dofinansowania w pełnej wysokości kwoty 2 projekty, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 31 267 571,32 zł.

Pobierz listę (PDF, 192KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
27.11.2017

16 listopada 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej kolejnych 2 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 153 382 819,53 zł.

Pobierz listę (PDF, 209KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 21.07.2017

  Do dnia 10 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 122 115 248,21 zł.

  Pobierz listę (PDF, 211KB)

Wyniki oceny finansowej
27.11.2017

30 października 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej dla kolejnych 2 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało łącznie 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 153 382 819,53 zł.

Pobierz listę (PDF, 209KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 21.07.2017

  Do dnia 10 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 122 115 248,21 zł.

  Pobierz listę (PDF, 211KB)

Wyniki oceny formalnej
21.07.2017

Do dnia 10 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa , Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 122 115 248,21 zł.

Pobierz listę (PDF, 211KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
31.10.2017

Do dnia 27 października 2017 r. w ramach konkursu złożono 7 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 202 587 413,62 zł., co stanowi ok. 50,1% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 58KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 21.07.2017

  Do dnia 10 lipca 2017 r. w ramach konkursu złożono 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 134 115 447,06 zł, co stanowi ok. 30% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 212KB)
 • 05.06.2017

  Na dzień 31 maja 2017 r. w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 85 121 522,73 zł, co stanowi ok. 21% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 56KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7. Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 6 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

 • Województwo Małopolskie,
 • miasta na prawach powiatu - wyłącznie w porozumieniu z Województwem Małopolskim,
 • pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie, gdy realizują przedsięwzięcia priorytetowe ujęte w zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim, a Rządem RP Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego, działając przy tym w porozumieniu z Województwem Małopolskim zawartym w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury dróg regionalnych, tj. dróg wojewódzkich, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, chyba że inwestycje na tych drogach realizowane będą w porozumieniu z samorządem województwa

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
 2. budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu regionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Infrastruktura towarzysząca obejmuje elementy realizowane w połączeniu z projektami dotyczącymi budowy i przebudowy dróg oraz obiektów inżynieryjnych, zgodnie z zapisami SzOOP RPO WM.

Budowa rozumiana jest zgodnie z prawem budowlanym, co oznacza, że możliwa jest zarówno budowa nowych dróg, jak i rozbudowa istniejących dróg.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%, przy czym poziom dofinansowania może zostać podwyższony dla projektów z zakresu dróg regionalnych do 95%, w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

404 194 599,31  zł

Niezbędne dokumenty

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2036/17 (.pdf, 439 KB) zmienił Uchwałę nr 116/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.

Zmiana dokonana w Regulaminie konkursu dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do 29 czerwca 2018 r., a także dostosowania dokumentu do zmian wprowadzonych Uchwałą ZWM Nr 1733/17, z dnia 26 października 2017 r.

Ponadto, zmieniono Załącznik nr 7 do Regulaminu – Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu, co wynika ze zmian Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

***

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Zmiana regulaminu

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1154/17 (.pdf, 368 KB) zmienił Regulamin konkursu i niektóre załączniki - przeczytaj komunikat

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 5 grudnia 2017 r.) (.pdf, 626 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.pdf, 628 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 352 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 5 grudnia 2017 r.) (.zip, 14,5 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.zip, 13,7 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca do 17 lipca 2017 r.) (.zip, 12,9 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 136 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 852 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.pdf, 1,87 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 1,86 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiazująca od 18 lipca 2017 r.) (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca do 17 lipca 2017 r.) (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 1,32 MB)

Załącznik nr 4.1 Założenia do analizy finansowej (.pdf, 804 KB)

Załącznik nr 4.1 Założenia do analizy finansowej (.xls, 232 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 608 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.pdf, 788 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 360 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.pdf, 348 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 348 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 5 grudnia 2017 r.) (.pdf, 706 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca do dnia 4 grudnia 2017 r.) (.pdf, 160 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 108 KB)

Zobacz również:

Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu.

Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl