Poddziałanie 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17

28.09.2017

Planowany

od 31.10.2017 do 17.11.2017

Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

W przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany RPO WM w ramach PI 8iii w zakresie rozszerzenia grupy docelowej, od dnia wejścia w życie decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę RPO WM, grupa docelowa obejmuje także bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 (nie należących do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie. Do tego czasu nie ma możliwości składania wniosków o dofinansowanie obejmujących wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat.

Na co i kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

  • przedsiębiorcy,
  • uczelnie,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Wnioskodawcą, partnerem w realizacji projektu lub realizatorem projektu nie może być powiatowy urząd pracy. 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu na podstawie:

  • art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.),
  • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012, poz. 769),
  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2016 poz.1541). 

Powyższe wykluczenie dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną  lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 124 641 510,64  PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziesięć i 64/100 zł), w tym: 

  • wsparcie finansowe EFS – 107 558 663,54 PLN (słownie: sto siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy i 54/100 zł),
  • wsparcie krajowe – 17 082 847,10 PLN (słownie: siedemnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem i 10/100 zł).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu (jw.). Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.