Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17

18.01.2017

Zakończony

14.03.2017

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
14.03.2017

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie. Kwota wnioskowanego dofinansowania w projekcie wynosi 69 452 061,08 zł, co stanowi 78,67% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 204KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 14 lutego 2017 r., uchwałą nr 203/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

Zmianie uległy następujące dokumenty:
- Regulamin konkursu,
- Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o  dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, - Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa).

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17, w tym Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wzoru umowy o dofinansowanie spowodowana jest koniecznością usunięcia zapisów dotyczących możliwości rozliczania uproszczonymi metodami projektów, których wartość wkładu publicznego jest równa lub przekracza wyrażoną w PLN równowartość 10 000 Euro.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 17 lutego 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 13 marca 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).  

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą się ubiegać  wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

a) przedsiębiorcy, 
b) instytucje otoczenia biznesu, 
c) partnerzy społeczni i gospodarczy,
d) organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP (Typ projektu: A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych).

2. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

3. Zgodnie z obligatoryjnym kryterium oceny Kwalifikowalność projektu, grupa docelowa musi być zgodna z zapisami SzOOP RPO WM oraz Podręcznikiem kwalifikowania wydatków oraz Regulaminem konkursu.

4. Grupy docelowe na których skoncentrowane jest wsparcie w ramach projektu PSF określone zostały w Koncepcji Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 stanowiącej Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1  do Regulaminu konkursu.

Finanse


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania nie przekroczy maksymalnego procentowego poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (tj. 85%).

Inne ważne informacje


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 380 KB) - aktualizacja w dniu 21 lutego 2017 r.

Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom ubiegającym się  o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:

pon. 8:00-18:00, wt. – pt. 8:00-16:00:

a) Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, 
infolinia (12) 616 0 616,  tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56,
(12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl ,

b) Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, fax. (12) 616 03 93,  e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl ,

c) Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl ,

d) Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,  e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl ,

e) Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,
tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,  e-mail: fem_tarnow@umwm.pl .