Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian

RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18

27.02.2018

Zakończony

17.04.2018

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2  Adaptacja do zmian

Wyniki naboru

Wyniki naboru
24.07.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 lipca 2018 roku Uchwałą Nr 1337/18 przyjął listę projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej w plikach do pobrania:

 1. Informacja o składzie KOP.
 2. Lista projektów wybranych do dofinansowania.


Informacje nt. złożonych wniosków
19.04.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian - nr konkursu RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie projektu.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 90 006 408,04  zł co stanowi ok. 647,64% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 202KB)

Informacje o naborze

Uwaga!

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą z dnia 24.07.2018 r. nr 1336/18 dokonał zmian w Regulaminie konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające w szczególności na:

1. Zmianie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tj. zwiększenie kwoty alokacji z 13 897 606,48 zł na 15 543 796,26 zł, co pozwoli na dofinansowanie wszystkich 5 projektów, które uzyskały ocenę pozytywną.

2. Dostosowaniu brzmienia zapisów:

 • wzoru umowy standardowej oraz wzoru umowy ryczałtowej, określonych odpowiednio w załączniku nr 7 i nr 8 do Regulaminu konkursu Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2017 r., poz. 2367). We wzorach umów o dofinansowanie projektów określono, że zaliczki pochodzące z dotacji budżetu państwa niewydatkowane w ramach projektu, podlegają zwrotowi do budżetu, z którego zostały wypłacone, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
 • wzoru umowy partnerskiej, określonego w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku.

Uwaga !

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 898/18 z dnia 24 maja 2018 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu. Niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające w szczególności na dostosowaniu brzmienia zapisów załączników nr 7 i nr 8 do Regulaminu konkursu Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku.

Zmienione załączniki znajdują się w sekcji Niezbędne dokumenty.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2  Adaptacja do zmian.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2018 roku

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: 30 marca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych) w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy, 
 • instytucje otoczenia biznesu, 
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, 
 • organizacje pozarządowe. 

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Realizacja programów przekwalifikowania, o których mowa w Poddziałaniu 8.4.2, oznacza interwencje na rzecz wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących z rolnictwa poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement. Działaniami  kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania jako obowiązkowy element wsparcia (dla każdego uczestnika);
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia i/lub kursy i/lub studia podyplomowe;
 • staże i/lub praktyki zawodowe;
 • subsydiowanie zatrudnienia;
 • sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia;
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę) dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą [1]
 • zatrudnienie wspomagane;
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów,

w tym szkolenia lub doradztwo;

 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia);
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

[1] Wsparcie  szkoleniowo-doradcze udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kontynuowane w początkowym okresie jej funkcjonowania (do 12 miesięcy). Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest kierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu). Data rozpoczęcia działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Uwaga!

Zmieniono kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tj. zwiększono kwotę alokacji z 13 897 606,48 zł na 15 543 796,26 zł, co pozwoli na dofinansowanie wszystkich 5 projektów, które uzyskały ocenę pozytywną.

Archiwum:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 13 897 606,48 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć złotych i 48/100 zł), w tym:

 • wsparcie finansowe EFS – 12 434 700,00 PLN (słownie: dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych i 00/100 zł);
 • wsparcie krajowe 1 462 906,48 PLN (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześć złotych i 48/100 zł).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (.pdf, 615 KB) - wersja obowiązująca od 25.07.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 714 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektów (.pdf, 265 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Wniosek o dofinansowanie (.pdf, 390 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja Wypełniania Wniosku o Dofinansowanie (.pdf, 870 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 232 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów wraz z załącznikami (.7z, 1,18 MB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Definicje wskaźników (.pdf, 245 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) wraz z załącznikami (.pdf, 1,50 MB) - wzór obowiązujący od 25.07.2018 r.

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) wraz z załącznikami (pdf. 2,09 MB) - wzór obowiązujący od 25.05.2018 r.

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) wraz z załącznikami (.7z, 1,61 MB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) wraz z załącznikami  (.pdf, 1,31 MB) - wzór obowiązujący od 25.07.2018 r.

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) wraz z załącznikami (.pdf 1,90 MB) - wersja obowiązująca od 25.05.2018 r.
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) wraz z załącznikami (.7z, 1,45 KB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy partnerskiej wraz z załącznikami (.pdf, 749 KB) - wzór obowiązujący od 25.07.2018 r.

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy partnerskiej wraz z załącznikami (.7z, 725 KB)  

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 364 KB)

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - Instrukcja użytkowania zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 736 KB)

Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu - Katalog dopuszczalnych maksymalnych stawek  (.pdf, 248 KB)

Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu - Standard Usług wraz z załącznikami (.7z, 796 KB) 

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu - Diagnoza na rynku pracy w województwie małopolskim (.pdf, 327 KB) 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 578 KB) - aktualizacja w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu (jw.).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.