Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17

16.08.2017

Zakończony

21.11.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17, dotyczącego Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/ zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków kończy się 20 listopada 2017 roku o godzinie 15.00.

Wydłużenie terminu naboru wniosków nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018 roku

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
21.11.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, Typ projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.08.06.01 IP.02-12-069/17 wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 2 236 629,99 zł co stanowi 11,27 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 282KB)

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: 18 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu  mogą ubiegać się Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe. Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typem projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/ zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Realizacja programów przekwalifikowania, o których mowa w typie projektu A, Poddziałania 8.6.1, oznacza przygotowanie uczestników projektów (pracowników) do pracy na nowych lub zmodyfikowanych stanowiskach pracy o mniejszym obciążeniu dla zdrowia poprzez udzielenie dostosowanego do potrzeb pracowników wsparcia o charakterze szkoleniowym. Działaniami  kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są:

- działania o charakterze szkoleniowym,

- modyfikowanie/modernizowanie stanowisk pracy (w tym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy),

- działania doradcze mające na celu dostosowanie udzielanego wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. (pdf. 0,67 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną  lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 19 849 389,01 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć i 01/100 złotych w tym:

wsparcie finansowe EFS – 17 759 979,10 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć i 10/100 złotych);wsparcie krajowe - 2 089 409,91 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć i 91/100 złotych).

Niezbędne dokumenty

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

  • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
  • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
  • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 10 października 2017 r.) (pdf. 887 KB);

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 18 września 2017 r. do 9 października 2017 r.) (pdf. 887 KB);

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (pdf. 494 KB);

Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie (pdf. 701 KB);

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku (pdf. 1,21 MB);

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z systemu eRPO (pdf. 350 KB);

Załącznik nr 5 - Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów z załącznikami (pdf. 2,45 MB); 

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników (pdf. 442 KB);

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami (pdf. 2,81 MB);

Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (pdf. 2,47 MB);

Załącznik nr 9 - Wzór umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu (pdf. 646 KB);

Załącznik nr 10 - Procedura odwoławcza (pdf. 582 KB);

Załącznik nr 11 - Diagnoza na potrzeby konkursu (pdf. 1,34 MB);

Załącznik nr 12 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego e-RPO (pdf. 940 KB); 

Załącznik nr 13 - Wykaz rodzajów prac w szczególnych warunkach (pdf. 519 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu (jw.).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 446 KB) - aktualizacja w dniu 7 listopada 2017 r.

Inne ważne informacje

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl  

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl