Wsparcie przygotowania programów rewitalizacji - edycja druga

Konkurs dotacji

19.12.2017

Zakończony

01.02.2018

Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego i Minister Rozwoju zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Przygotowane w ramach konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej.

Termin i miejsce złożenia wniosku:

Formularz wniosku o przyznanie dotacji z załącznikami należy złożyć do dnia 31 stycznia 2018 r., osobiście, pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT" oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek wraz z załącznikiem stanowiącym szczegółowy budżet projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/ DVD/ pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.

Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:

marzec 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Uprawnieni wnioskodawcy

gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie.

Finanse

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach 2. edycji konkursu:

2 479 000 zł

Wysokość dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, jednak nie więcej niż 150 000 zł

Wkład własny:

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Kwalifikowalność wydatków:

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 30 czerwca 2018 r. (szczegółowe informacje w regulaminie konkursu).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Stanowisko Województwa Małopolskiego dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej

Adres e-mail: rewitalizacjaPR@umwm.pl

Kontakt telefoniczny z członkami Zespołu ds. rewitalizacji: (12) 29 90 667 / (12) 29 90 674