Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Projekty innowacyjne 

 

Czym jest innowacja w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Projekty innowacyjne w PO KL pojawiają się tam, gdzie brak jest właściwych metod, narzędzi i instrumentów pomocy, oferowanych różnym grupom społecznym. Innowacja społeczna wiąże się z zaszczepianiem nowych wartości, pomysłów, projektów, a tym samym oznacza wprowadzenie pozytywnych zmian do danej zbiorowości. Zmiana dotyczy zawsze konkretnego miejsca i czasu, jest jasna i dopasowana do określonych potrzeb regionu i społeczności. Skupia się na działaniach, które umożliwiają wprowadzenie nowych lub odmiennych od dotychczasowych rozwiązań problemów społecznych oraz przynoszą pozytywne rezultaty w funkcjonowaniu grup społecznych.

Innowacja społeczna to nie tylko to, co jest nowatorskie i unikatowe w skali światowej, ale także to, co jest nowością dla danej społeczności lub regionu. PO KL daje możliwość wypracowania takiego właśnie innowacyjnego rozwiązania, jego wypromowanie i wreszcie wprowadzenie do praktycznego stosowania.

Projekty innowacyjne w PO KL przewidują poszukiwanie nowych i lepszych rozwiązań problemów w ramach następujących obszarów: 

  • edukacja i szkolnictwo wyższe,
  • zatrudnienie i integracja społeczna,
  • adaptacyjność przedsiębiorstw,
  • dobre rządzenie (budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej).


W województwie małopolskim realizowane są obecnie następujące projekty innowacyjne:

DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty
Projekt ukierunkowany jest na wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży z zakresu kompetencji kluczowych. W ramach projektu powstają specjalne narzędzia umożliwiające diagnozowanie uzdolnień uczniów oraz programy wspierania ich talentów. Projekt przewiduje również system przygotowania nauczycieli do pracy z najzdolniejszymi uczniami z wykorzystaniem specjalnie opracowanych programów o podejściu projektowym, dotychczas właściwie nie stosowanym w dydaktyce szkół.
Więcej informacji o projekcie: przejdź

Innowacyjne programy nauczania szansą na awans edukacyjny
Głównym celem projektu jest stworzenie programu nauczania Sign Writting (SW) jako narzędzia ograniczającego wykluczenie społeczne i wspomagające proces edukacyjny oraz przetestowanie go na wybranych grupach docelowych. Aby dzieci głuche w szkołach miały podobne szanse, jak słyszące, sam język migowy, w formie miganej, nie wystarczy. Jest ulotny. Aby coś zanotować, musi użyć innego języka, którego zwykle dopiero się uczy. SW rozwiązuje tego rodzaju problemy. W innych krajach opracowuje się elementarze, w których dzieci głuche ćwiczą czytanie i pisanie w SW. Szczególnie ważna jest znajomość SW w wirtualnym świecie, odkąd został on opracowany komputerowo i powstały m.in. systemy translacji np. z angielskiego na SW. Głuche dzieci mają prawo do własnego języka pisanego. Umiejętność pisania w SW daje szansę na wczesną integrację ze światem słyszących.
Więcej informacji o projekcie: przejdź

Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski
Celem projektu jest opracowanie modelu Brokera Innowacji, który pozwoli na usprawnienie komunikacji pomiędzy nauką i biznesem Wszystko po to by różne podmioty mogły korzystać z wyników badań, i w efekcie doprowadzić do wysokiego wzrostu poziomu współpracy obu sektorów. Model Brokera Innowacji, składa się z trzech, wyspecjalizowanych w świadczeniu usług, na rzecz różnych odbiorców biur: Centrum Sieci Współpracy, Zaplecza Ogniw Pośredniczących, Ośrodka Prognoz Technologicznych. Istotą modelu, która ma zagwarantować sukces realizacji projektu jest spójność i komplementarność działania tych trzech biur – wszystkie realizowane działania nawzajem się przenikają i uzupełniają w taki sposób, aby tworzyć platformę współpracy między światem nauki, biznesu i administracji.
Więcej informacji o projekcie: przejdź

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca - rodzina
Projekt powstał z myślą o doradcach/doradczyniach zawodowych oraz pracownikach/pracownicach działów human resources. Jego założeniem jest stworzenie nowoczesnego programu szkoleniowego, który poszerzy wiedzę i umiejętności wspomnianej grupy specjalistów/specjalistek. Umożliwi to doradcom/doradczyniom zawodowym skuteczniejszą pomoc osobom szukającym pracy, a specjaliści/specjalistki działów zarządzania zasobami ludzkimi nauczą się, jak kształtować politykę zatrudnienia w taki sposób, aby sprzyjała ona większemu zaangażowaniu i motywacji pracowników. Nowe kompetencje nabywane w ramach projektu to m.in. stosowanie wybranych narzędzi coachingowych oraz umiejętność wdrażania innowacyjnej zmiany w swojej organizacji.
Więcej informacji o projekcie: przejdź

Holownik – nowa usługa aktywizacji zawodowej
Celem projektu jest wyposażenie pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji integracji i pomocy społecznej w nowe skuteczne narzędzie aktywizacji zawodowej osób pozostających poza rynkiem pracy – metodę pracy trenera zatrudnienia wspieranego (TZW). Metoda została wypracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w projekcie PIW EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, a następnie przetestowana w projekcie „ABC Gospodarki Społecznej”, który w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uhonorowano tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010”. W projekcie „Holownik – nowa usługa aktywizacji zawodowej” metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego jest upowszechniana w 100 małopolskich instytucjach.
Więcej informacji o projekcie: przejdź

SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce
Celem projektu jest wsparcie transferu wiedzy w ramach współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych poprzez opracowanie modelu transferu innowacji SPIN. Model wypracowany w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności współdziałania samorządu, przedsiębiorstw i uczelni wyższych w obszarze działalności innowacyjnej w regionie, podniesienia skuteczności transferu technologii i lepszego wykorzystania potencjału uczelni wyższych przez przedsiębiorstwa w Małopolsce.
Więcej informacji o projekcie: przejdź

PI-PWP Edu-Autyzm
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz integracja społeczna osób ze spectrum autyzmu poprzez utworzenie platformy internetowej. Projekt zakłada stworzenie dwóch modułów platformy: modułu szkoleniowego dla osób z autyzmem (stworzenie pięciu szkoleń e-learningowych przygotowujących osoby z autyzmem do wejścia na rynek pracy – tematy zostaną ustalone w wyniku badań – pogłębionego wywiadu indywidualnego) oraz modułu „jak pracować i zarządzać osobami z autyzmem” - szkolenia e-learningowego dla studentów i pracodawców. Cała platforma ułatwi dostęp do komunikacji i edukacji, przyczyniając się do integracji społecznej.
Więcej o projekcie: przejdź

Centrum Integracji - by móc kochać i pracować
Celem projektu jest wsparcie osób bezrobotnych z zaburzeniami osobowości. Ma ono polegać na pomocy terapeutycznej prowadzonej w ośrodku w trybie dziennym - poprzez psychoterapię indywidualną oraz codzienne funkcjonowanie w społeczności terapeutycznej. Poza tym uczestnicy projektu skorzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego, aby mogli odnaleźć się na rynku pracy.
Projekt kierowany jest do osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne, które zakończyły terapię w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w krakowskim szpitalu im. J. Babińskiego, ale też do tych osób, które terapii tam nie odbyły, a są świadome, że pomoc terapeutyczna i doradcza byłaby im potrzebna.
Więcej o projekcie: przejdź

PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia
Celem projektu jest wdrożenie systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce. Projekt obejmuje mechanizm dystrybucji środków publicznych w formie bonu i zapewnienie możliwości wykorzystania tych bonów wśród zweryfikowanych pod względem jakości firm szkoleniowych. System będzie przejrzysty, logiczny, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru przedsiębiorcy, który jest zainteresowany rozwojem kapitału intelektualnego w swojej firmie.
Więcej o projekcie: przejdź

Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych
Projekt ma na celu wypracowanie i przetestowanie modelu zlecania podmiotom niepublicznym (operatorom) usługi doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych. W wyniku realizacji projektu powstanie nowe narzędzie, za pomocą którego powiatowe urzędy pracy będą mogły wspierać swoich klientów, w szczególności tych, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Model wzorowany jest na rozwiązaniach brytyjskich, ale uwzględnia specyfikę polskiego rynku pracy. Jednym z jego założeń jest uzależnienie wysokości płatności dla operatora od osiągniętego efektu, czyli doprowadzenia osoby bezrobotnej do zatrudnienia i utrzymaniu przez nią pracy przez jak najdłuższy czas. Drugim istotnym założeniem jest stosowanie zasady „czarnej skrzynki”, zgodnie z którą operatorowi nie jest narzucany sposób działania, ani ograniczany katalog instrumentów, które może stosować. Ma on swobodę w wyborze usług i dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych w celu osiągnięcia efektu.
Więcej o projekcie: przejdź

PIU Miejscowości tematyczne w Małopolsce
W ramach projektu upowszechniania jest metoda modelowa opracowana w ramach projektu „Razem”. Polega ona na aktywizacji społeczno-zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców obszarów turystycznych. Główną ideą metody jest opracowanie profilu, tematu Miejscowości Tematycznej w oparciu o czynniki endogeniczne takie jak: dziedzictwo historyczne, kulturowe, lokalne tradycje. Celem projektu jest stworzenie Strategii Rozwoju Miejscowości tematycznej. W pierwszym etapie zostanie sporządzona mapa zasobów badanego regionu. Przy jej pomocy mieszkańcy będą mogli określić mocne strony badanej jednostki terytorialnej. Określony zostanie temat miejscowości. Następnie animator zewnętrzny wraz z zespołem ekspertów opracuje wyżej wymieniony dokument oraz pierwsze oferty turystyczne. W kolejnym etapie mieszkańcy zorganizują na terenie gminy imprezę tematyczną. Jeśli projekt zakończy się sukcesem powstanie Miejscowość Tematyczna. W ramach projektu zakłada się również utworzenie szkoły animatorów Miejscowości Tematycznej.
Więcej o projekcie: przejdź 

LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego
Celem głównym projektu jest poprawa do czerwca 2015 roku jakości nauczania w Województwie Małopolskim, dzięki wdrożeniu i zastosowaniu rozwiązań i metod cyfrowych na lekcjach przedmiotów nieinformatycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Grupą docelową projektu są nauczyciele i dyrektorzy szkół w wieku 25-64 lata, zatrudnieni w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego. Model pracy obejmuje nowe metody, techniki i programy nauczania. Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie nowych technologii w procesie dydaktycznym. Wyszczególnić można następujące komponenty:

  • podnoszenie kompetencji nauczycieli w obrębie dydaktyki cyfrowej,
  • przygotowanie osób zarządzających w szkołach do wdrażania innowacyjnych metod dydaktycznych,
  • poradnik dla dyrektorów dotyczący dydaktyki cyfrowej,
  • stworzenie grupy innowatorów w zakresie dydaktyki cyfrowej,
  • utworzenie pakietu materiałów metodyczno – edukacyjnych.

Więcej o projekcie: przejdź