Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, typ B. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

21.12.2017

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.6.2 typ B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj.:

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM oraz kryterium wyboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze).

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 08 stycznia 2018 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do wcześniejszego przesyłania pytań dotyczących konkursu na adres: fem_nowytarg@umwm.pl, z dopiskiem w tytule: "Dotyczy szkolenia dla Wnioskodawców Poddziałania 8.6.2 typ B RPO WM". Odpowiedzi zostaną udzielone na sesji pytań w trakcie szkolenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 09 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16, (12) 616 03 81, (12) 616 03 91 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.