Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Typ projektu A: Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

29.12.2017

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do wszystkich podmiotów - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych, organizacji non-profit, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców, instytucji publicznych i prywatnych świadczących usługi medyczne.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 9 stycznia 2018 r. do godz. 10:00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.