Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

23.08.2016

Zakończony

29.10.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
04.09.2017

W dniu 29.08.2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 1390/17 (.pdf, 308 KB) w sprawie zmiany uchwały nr 985/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach RPO WM

dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów, które zostały przywrócone do oceny w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu. Ponadto, w związku ze zmianą alokacji możliwe było wybranie do dofinansowania projektu umieszczonego na liście rezerwowej.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 (.pdf, 372 KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
04.09.2017

W dniu 25.08.2017r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla dwóch projektów przywróconych do oceny w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 41 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 74 205 642,93 zł.

Wynik negatywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 6 523 262,06 zł.

Wnioskodawca projektu nr RPMP.06.03.01-12-0436/16 pn. „Budowa platformy widokowej na zboczu góry Mioduszyna w Suchej Beskidzkiej” zrezygnował z podpisania umowy o dofinansowanie. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosiła 91 011,75 zł.

Pobierz listę (PDF, 395KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 07.08.2017

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny merytorycznej projektów

  3 sierpnia 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla projektu przywróconego do
  oceny w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 40 projektów na łączną kwotę  dofinansowania wynoszącą 71 788 061,41 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 6 523 262,06 zł.

  Pobierz listę (PDF, 390KB)
 • 19.06.2017

  12 czerwca 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 71 019 373,07 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 6 523 262,06 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 232 KB)

  Pobierz listę (PDF, 389KB)

Wyniki oceny finansowej
07.08.2017

Aktualizacja informacja na temat wyników oceny finansowej projektów

W związku z uwzględnieniem protestów trzech Wnioskodawców, Instytucja Rozpatrująca Protesty skierowała wnioski do oceny dalszych kryteriów.

W związku z powyższym, w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 46 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 80 576 599,21 zł.

Wynik negatywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 10 758 942,07 zł.

Pobierz listę (PDF, 288KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 19.06.2017

  Aktualizacja informacja na temat wyników oceny finansowej projektów

  Projekt nr RPMP.06.03.01-12-0427/16 złożony przez Gminę Miasto Oświęcim, którego protest został uwzględniony, uzyskał pozytywny wynik na etapie oceny finansowej.

  W związku z powyższym, w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 43 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 77 543 778,89 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 11 400 192,07 zł.

  W trakcie oceny finansowej pozostają 2 projekty, które zostały przywrócone do oceny przez Instytucję Rozpatrującą Protesty. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 636 031,61 zł.

  Pobierz listę (PDF, 287KB)
 • 19.05.2017

  18 maja 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 42 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 75 288 778,89 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 11 400 192,07 zł.

  Pobierz listę (PDF, 284KB)

Wyniki oceny formalnej
24.05.2017

Aktualizacja informacji na temat wyników oceny formalnej projektów

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła w dniu 22 maja 2017 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu i skierowała projekt do kolejnego etapu oceny:

Numer projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

RPMP.06.03.01-12-0505/16

Gmina Sękowa

Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego


Z uwagi na powyższe na etapie oceny formalnej pozytywny rezultat uzyskało 50 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 89 392 962,26 zł.

Wynik negatywny uzyskały 23 projekty na łączną kwotę dofinansowania 45 356 582,74 zł.

Natomiast 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 4 617 645,97 zł zostały wycofane w trakcie dokonywania oceny formalnej.

Pobierz listę (PDF, 424KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 23.05.2017

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny formalnej

  Instytucja Rozpatrująca Protest na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła protest od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu:

  Numer projektu

  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  RPMP.06.03.01-12-0427/16

  Gmina Miasto Oświęcim

  Oświęcimska Przestrzeń Spotkań -
  zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)

  RPMP.06.03.01-12-0430/16

  Koncertowa PATI Dariusz Kot

  Rozwój infrastruktury turystycznej i
  rekreacyjnej w subregionie sądeckim - Restauracja Koncertowej Pati zlokalizowana w Krynicy - Zdrój przy ul. Piłsudskiego 76

  RPMP.06.03.01-12-0434/16

  „Cechini Żegiestów-Zdrój Główny” Sp. z o.o.

  Remont pijalni Anna wraz z budową
  infrastruktury towarzyszącej w Żegiestowie-Zdrój

  Z uwagi na powyższe w wyniku przeprowadzenia oceny formalnej pozytywny rezultat uzyskało 49 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 87 525 618,99 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 24 projekty na łączną kwotę dofinansowania 47 223 926,01 zł.

  Natomiast 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 4 617 645,97 zł zostały wycofane w trakcie dokonywania oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 422KB)
 • 06.04.2017

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny formalnej projektów

  Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła w dniu 17 lutego 2017 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu:

  RPMP.06.03.01-12-0507/16 - Gmina Szerzyny - Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Szerzyny-etap I

  Z uwagi na powyższe w wyniku przeprowadzenia oceny formalnej pozytywny rezultat uzyskało 47 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 86 756 930,65 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 26 projektów na łączną kwotę dofinansowania 50 645 091,29 zł.

  Natomiast 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 4 617 645,97 zł zostały wycofane w trakcie dokonywania oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 405KB)
 • 03.03.2017

  28 lutego 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 46 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 85 999 580,66 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 26 projektów na łączną kwotę dofinansowania 50 645 091,29 zł.

  Natomiast 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 4 617 645,97 zł zostały wycofane w trakcie dokonywania oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 92KB)
 • 25.01.2017

  24 stycznia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczną liczbę wniosków, jakie spłynęły w ramach konkursu oraz wysoki stopień ich skomplikowania, przedłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla Poddziałania 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 28 lutego 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
20.02.2017

17 lutego 2017 r. Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 58, ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła protest Gminy Szerzyny od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Szerzyny - etap I” (numer wniosku: RPMP.06.03.01-12-0507/16) kierując wniosek do oceny kolejnych kryteriów formalnych przez Instytucję Organizującą Konkurs.

W związku z tym, ostatecznie w ramach konkursu do poddziałania 6.3.1 złożono 76 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 145 176 192,19 zł.

Pobierz listę (PDF, 544KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 02.11.2016


  W ramach konkursu złożono 75 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 144 351 807,95 zł

  Pobierz listę (PDF, 102KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 26 września 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 października 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).  

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach konkursu realizowane będą projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, realizowane w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach. 

Jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogi wewnętrzne.

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75% (za wyjątkiem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis) 
Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

8 000 000,00 zł
Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

118 718 000,10 zł

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 17 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

***

Uwaga

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że 29 sierpnia 2017 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, w ten sposób, że w Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do tej uchwały, §22 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 118 718 000,11 zł. (słownie złotych: sto osiemnaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy 11/100), w tym 109 090 000,00 zł ze środków EFRR oraz 9 628 000,11 zł ze środków Budżetu Państwa[1].

Alokacja podzielona jest na Subregiony w następujący sposób:

 • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) – 17 326 654,59 zł, w tym 15 921 467,32 zł ze środków EFRR oraz 1 405 187,27 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Subregion tarnowski – 23 528 042,36 zł, w tym 21 496 406,33 zł ze środków EFRR oraz 2 031 636,03 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Subregion sądecki – 30 391 808,08 zł., w tym 27 927 040,00 zł ze środków EFRR oraz 2 464 768,08 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Subregion podhalański – 18 757 444,06 zł, w tym 17 236 220,00 zł ze środków EFRR oraz 1 521 224,06 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Małopolska Zachodnia – 23 393 619,31 zł, w tym 21 496 402,68 zł ze środków EFRR oraz 1 897 216,63 zł ze środków Budżetu Państwa,

z zastrzeżeniem, iż co najmniej 60% alokacji przydzielonej dla danego Subregionu dedykowane będzie przedsiębiorcom”

Zmiana „Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” wynika z decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. o zmianie alokacji na poszczególne Subregiony. Dokonanie przesunięć pozwoli na zakontraktowanie projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na niewystarczającą kwotę alokacji w ramach danego Subregionu, zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów lub uzyskały niepełne dofinansowanie.

Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała ZWM nr 1389/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. (.pdf, 512 KB)

[1] Środki z Budżetu Państwa przypisać można wyłącznie do projektów, które nie są objęte pomocą publiczną, pomocą de minimis lub nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, zgodnie z §23 ust. 2 Regulaminu. Oznacza to, że na etapie rozstrzygania konkursu pierwotna wysokość środków z Budżetu Państwa, a tym samy pierwotna kwota alokacji, może ulec zmniejszeniu.

Regulamin konkursu (.pdf, KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 12 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 475 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 567 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,95 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 1,32 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 726 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 749 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 742 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 607 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 430 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 504 KB) - aktualizacja w dniu 19 października 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. 

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 540 90 32, tel./fax.: (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.