Komunikat dotyczący aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014)

12.01.2018

Informujemy, iż w związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów, a tym samym wzmożonym wykorzystaniem aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) przez użytkowników,  informujemy o możliwych przejściowych trudnościach z pracą w systemie, głównie: niestandardowym wylogowywaniem, problemami z załącznikami i ich zapisywaniem.

Opisana sytuacja może się utrzymywać przez kilka następnych dni, dlatego prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów niedostępności  SL2014 na adres  e-mail:

 podany w Państwa Umowach o dofinansowanie Projektu w części dotyczącej systemu informatycznego.

Doraźne rozwiązanie, które stosowane jest przez Beneficjentów polega na wprowadzaniu danych do SL2014 w późnych godzinach popołudniowych.

W przypadku dalszego utrzymywania się stanu obciążenia SL2014, możliwym będzie wydłużenie terminów na składnie wniosków o płatność przez beneficjentów, po wcześniejszym zgłoszeniu problemu na powyższy email z umowy.

Ważne!

Wydłużenie terminu nie dotyczy Beneficjentów składających wnioski rozliczające zaliczkę.

W przypadku upływającego terminu na złożenie wniosku rozliczającego zaliczkę, konieczny będzie kontakt z opiekunem projektu w celu potwierdzenia konieczności złożenia papierowej wersji wniosku stanowiącego załącznik 5 lub 6 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (.pdf, 792 KB)

Załącznik nr 5. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS  (.pdf, 195 KB)

Załącznik nr 6. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS  (.pdf, 195 KB)

Po usunięciu problemu stosowny komunikat zostanie zamieszczony na stronie internetowej.