Komunikat dotyczący publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

Kategoria: Prawo i dokumenty
20.12.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że nowe reguły publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r., kiedy to wskazana zostanie strona internetowa gwarantująca odpowiedni sposób upublicznienia zapytań ofertowych. 

Do końca 2017 r. z kolei dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców na ich własnych stronach internetowych, przy jednoczesnym rozesłaniu zapytania ofertowego do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Nowe reguły publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.