W Krakowie obradowało ostatnie w roku posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM

Kategoria: Komitet Monitorujący
21.12.2017
18 grudnia 2017 r. w Krakowie odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020, które otworzył wicemarszałek Stanisław Sorys, Przewodniczący Komitetu Monitorującego.

KM1_640_18122017.jpg

Obrady XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego

Głównym celem posiedzenia było omówienie i zatwierdzenie propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcie uchwały w sprawie harmonogramu prac KM w 2018 roku.

Przedmiotem posiedzenia były modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla następujących Działań/Poddziałań:

Blok zmian w kryteriach wyboru projektów:

  • Działania 1.1  Infrastruktura badawcza sektora nauki 
  • Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
  • Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej
  • Poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
  • Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT
  • Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
  • Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT
  • Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych
  • Poddziałania 7.2.2 Linie kolejowe

KM2_640_18122017.jpg

Obrady XVII posiedzenia  Komitetu Monitorującego

Nowe kryteria wyboru projektów dla następującego Działania:

  • Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy (2018)

Powyższe kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Tematem posiedzenia było także przekazanie członkom/obserwatorom  informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na 2018 rok.