Zmiana Regulaminie konkursu dla Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach RPO WM na lata 2014-2020

15.12.2017

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2103/17 (.pdf, 424 KB) zmienił Uchwałę nr 259/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z późn. zm.

Zmiana dokonana w Regulaminie konkursu dotyczy zmian alokacji w poszczególnych Subregionach. Dokonanie przesunięć pozwoli na zakontraktowanie projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na niewystarczającą kwotę alokacji w ramach danego Subregionu, zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów lub uzyskały niepełne dofinansowanie.