Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

15.12.2017

12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2078/17 (.pdf, 508 KB) zmienił Uchwałę nr 1667/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z późn. zm.

Zmiana dokonana w Regulaminie konkursu dotyczy zmian alokacji w poszczególnych Subregionach. Dokonanie przesunięć pozwoli na zakontraktowanie projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na niewystarczającą kwotę alokacji w ramach danego Subregionu, zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów lub uzyskały niepełne dofinansowanie.