Zmiana Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013

Kategoria: Prawo i dokumenty
12.09.2018

2 sierpnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 .

Wprowadzono zmiany m.in. w:

  • art. 61 Rozporządzenia 1303/2013 w zakresie projektów generujących dochód.         Najważniejsze zmiany w obszarze projektów generujących dochód:  
    1) Oszczędności kosztów operacyjnych osiągnięte w związku z realizacją projektu dot. efektywności energetycznej nie stanowią dochodu projektu; 
    2) Wyłączenie stosowania art. 61 przez każdą formę pomocy publicznej co oznacza  brak konieczności stosowania metody luki w finansowaniu lub metody stawek zryczałtowanych w odniesieniu do projektów (lub ich części) objętych pomocą publiczną
  • art. 65 Rozporządzenia 1303/2013 w zakresie projektów generujących dochód w trakcie wdrażania, podwyższając próg jego stosowania z 50 tys. zł. na 100 tys. zł kosztów kw. 

Informujemy, że zmiany wynikające z tego rozporządzenia są sukcesywnie wprowadzane do dokumentacji konkursowej.

Treść całego rozporządzenia 1303/2013 można znaleźć w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami wraz z odniesieniem do wprowadzonych zmian i ujednoliconych wersji.