Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

13.09.2017
Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie internetowej MRiRW

Niniejszym przypominamy, iż wszyscy Beneficjenci PROW 2014-2020 są zobowiązani na mocy zawartych umów o dofinansowanie do informowania ogółu społeczeństwa o przyznanym dofinansowaniu z EFRROW. Informacja ta może przybierać różne formy, w zależności od rodzaju projektu czy jego wartości.

Należy mieć na uwadze, iż wszystkie materiały promocyjne - drukowane powinny zawierać stosowne logotypy, a pod nimi odpowiedni slogan (np. w przypadku stosowania wizualizacji na papierach firmowych dla pism dotyczących zagadnień związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, należy stosować: po lewej stronie logo UE, w środku logo instytucji, po prawej stronie logo PROW 2014-2020. W przypadku druku jednokolorowego przy realizacji należy stosować loga w skali szarości lub achromatyczne. Należy również umieścić slogan: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". - informacja na str. 80 Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020).

W przypadku materiałów w formie elektronicznej, np.: prezentacja, baner internetowy, itp., elementy wymagane przy wizualizacji należy uzależnić od tego czy materiał taki będzie zawierał informacje merytoryczne, czy też będzie materiałem promującym. Obowiązkowo oba rodzaje materiałów zawierają: 

  • znak Unii Europejskiej,
  • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
  • logo PROW 2014-2020,
  • oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/ logo województwa, gminy lub godło państwowe).W przypadku umieszczania herbu województwa, gminy lub godła państwowego należy obok symbolu UE zamieścić wskazanie na udział Unii poprzez tekst: Unia Europejska. Tekst Unia Europejska można zamieścić poniżej lub po prawej stronie symbolu UE.

 W przypadku materiałów zawierających informacje merytoryczne należy zamieścić: 

  • odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego, w formie: Materiał opracowany przez..., 
  • odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020, w następującej formie: Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
  • informacja o współfinansowaniu materiału informacyjnego ze środków UE w następującej formie: Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ................ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dopuszczalne jest łączenie informacji wynikających z obowiązku wizualizacji (elementy tekstowe z wyłączeniem znaku UE i logo PROW 2014-2020), np.: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez..., współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach ............. PROW 2014-2020 (informacja na str. 74 Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020).

Należy mieć na uwadze, iż billboardy, plakaty, tablice i strony internetowe zawierają opis projektu/operacji i elementy, o których mowa w części 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. Na informacje te przeznaczone jest przynajmniej 25% powierzchni billboardu, tablicy bądź strony internetowej.