Dowiedz się jak otrzymać dotację

Już prawie milion projektów zostało zrealizowanych w Małopolsce dzięki Funduszom Europejskim.  Po kolejną pulę środków można sięgać aż do 2020 roku. Warto więc wiedzieć kto, i na jaki cel, może uzyskać dofinansowanie. Dowiedz się więcej i sprawdź jak wygląda aplikowanie o środki unijne.

Kto może zostać beneficjentem?

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich mogą otrzymać  wszyscy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych.

O unijną dotację wnioskować mogą: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, służby publiczne inne niż administracja, instytucje ochrony zdrowia, instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji, partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Dla osób prywatnych przewidziane zostały pośrednie formy wsparcia – takie jak szkolenia, granty, czy pożyczki na założenie własnej firmy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowy dróg, rewitalizacja, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz związane z odnawialnymi źródłami energii  – to tylko niektóre z dziedzin, na które można pozyskać dotację.

Po ogłoszeniu naboru przez właściwą instytucję należy zweryfikować, czy planowany projekt jest dostosowany do szczegółowych wymagań konkretnego konkursu. Pomocne w tym będą regulamin i karta oceny projektu. Harmonogram obowiązuje również w przypadku, gdy wsparcie Twojego projektu  będzie miało formę kredytu lub pożyczki.

W jakiej formie otrzymać można dofinansowanie?

Wsparcie z Funduszy Europejskich nie zawsze oznacza otrzymanie bezzwrotnej dotacji na realizację Twojego projektu. Może ono również przybrać inną formę, w tym najczęściej:

 • kredytu lub pożyczki udzielanych na preferencyjnych warunkach; 
 • funduszu kapitałowego lub poręczenia; 
 • bonu na odbycie szkolenia, 
 • doradztwo dla firmy lub możliwość udziału w innej usłudze rozwojowej np. w kursie zawodowym; udostępnienia powierzchni biurowo-laboratoryjnej na korzystnych warunkach, 
 • konferencji czy warsztatów pomagających nawiązać kontakty przedsiębiorcom i naukowcom;
 • stypendiów, staży oraz innych form wsparcia ułatwiających podejmowanie zatrudnienia osobom z problemami na rynku pracy.

Od pomysłu do projektu – czyli dotacja krok po kroku

 1. Zidentyfikuj potrzeby
  Pierwszym krokiem na drodze aplikowania o unijną dotację jest pomysł lub cel, który chcemy zrealizować przy wparciu Funduszy Europejskich. Określ swoje potrzeby, tak aby wpisywały się w  Twoją działalność i bazowały na posiadanej wiedzy i doświadczeniu.
 2. Poszukaj źródła  finansowania
  W latach 2014-2020 dotację będzie można pozyskać nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, ale również z krajowych programów: Infrastruktura i ŚrodowiskoInteligentny RozwójPolska Cyfrowa i Wiedza Edukacja Rozwój. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ponadto na obszarach wiejskich wsparcie można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jeżeli przedsięwzięcie dotyczy rybołówstwa z Programu Rybactwo i Morze.

  Szukając możliwości dofinansowania warto skorzystać z wyszukiwarki dotacji, która podpowie, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł ubiegać się o unijną pomoc, uwzględniając typ beneficjenta oraz dziedzinę z jakiej ma być realizowany projekt.

  Zachęcamy także do konsultacji w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, gdzie specjaliści udzielają bezpłatnych porad na temat możliwych źródeł finansowania. 
 3. Myśl projektowo
  Pomysł, który ma zostać zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich, musi mieć wyznaczone terminy realizacji poszczególnych etapów i powinien być opisany w ujęciu projektowym.
  Ważne, aby beneficjent aplikując o dotację zapoznał się z opisem programu, z którego projekt będzie dofinansowany, przeanalizował formularze wniosków i dokumenty dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Należy pamiętać, że środki unijne to pieniądze publiczne i ich wykorzystanie łączą się także z obowiązkami m.in. prowadzenia szczegółowej dokumentacji i przestrzegania procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.
 4. Podpisz umowę
  Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznane zostały środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy należy skompletować następujące dokumenty: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Konieczna jest  aktualizacja harmonogramu dofinansowanego projektu.
 5. Realizuj projekt
  Realizacja i rozliczenie projektu to najtrudniejsze etapy na całej unijnej ścieżce. Beneficjent musi się liczyć z możliwością utraty części lub całości otrzymanego wsparcia, jeżeli nie będzie realizował projektu zgodnie z założeniami. Wsparciem na etapie rozliczenia projektu będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie umowy o dofinansowanie.
 6. Promuj projekt
  Pochwal się efektami zrealizowanego projektu – pokaż co udało Ci się zrealizować dzięki Funduszom Europejskim i daj przykład innym. „Dobre praktyki” to najlepsza zachęta do sięgania po unijne środki przez potencjalnych beneficjentów.
 7. Rozlicz projektZamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości –  to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.