Zobacz efekty unijnych projektów

Fundusze Europejskie realnie zmieniają Małopolskę. W okresie programowania 2007-2013 wsparcie przyznawano w różnych programach, m.in. Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki czy Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. W obecnym okresie 2014-2020 kolejne przedsięwzięcia dostaną swoją szansę na rozwój. 

Zobacz wybrane projekty zrealizowane w Małopolsce: