Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, zależnie od zakresu danych jest:
  - Województwo Małopolskie w zakresie spraw związanych z samorządem województwa;
  - Zarząd Województwa Małopolskiego działający jako Instytucja Zarządzająca w zakresie spraw związanych z Regionalnych Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
  - Marszałek Województwa w zakresie zadań pozostających bezpośrednio w jego kompetencji, w tym spraw kadrowych.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres:  Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Województwa lub jego organów wynikających z przepisów szczególnych.
  Realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z  dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, innymi szczególnymi przepisami prawa, statutem Województwa.
  Dane osobowe przetwarzamy ponieważ:
  - wykonujemy obowiązki prawne (art. 6. ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679); 
  - wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Województwu (art. 6. ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679);
  - wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679). 
  W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.
 4. W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.
  Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie  systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, obsługa archiwalna, bankowa w zakresie realizacji płatności.
  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Urząd ma obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym.
  Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan szereg praw:
  - dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
  - żądania ich sprostowania,
  - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli jest to zgodne z podstawą przetwarzania,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679. 
  W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów. Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych. Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest obowiązkowe, co wynika z podstawy przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.