​Nowy Europejski Bauhaus

Razem ku lepszej przyszłości

Nowy Europejski Bauhaus (NEB) to europejska inicjatywa ekologiczno-gospodarczo-kulturalna. Została ogłoszona przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, w orędziu o stanie Unii z 2020 r. 

Logotyp inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus

Jej celem jest wspieranie dążenia do osiągnięcia neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r.  Program NEB opiera się na łączeniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu z naszym codziennym życiem i przestrzeniami, w których funkcjonujemy. To idea budowania pomostów pomiędzy różnymi dyscyplinami - światem nauki, technologii, sztuki i kultury – po to, by wypracowane wspólnie rozwiązania w praktyce zmieniały nasze otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne. Ruch angażuje więc Europejczyków do wspólnego tworzenia zrównoważonych, sprzyjających włączeniu społecznemu i estetycznych miejsc do życia. 

Dlaczego „nowy”?

Zamysł Nowego Europejskiego Bauhausu sięga do idei uczelni artystyczno-rzemieślniczej powstałej ponad 100 lat temu z połączenia Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Weimarze. Założył ją niemiecki architekt modernistyczny Walter Gropius, by skupiać artystów i fachowców z różnych dziedzin w myśl idei głoszącej, iż wszyscy rzemieślnicy są artystami, zatem artyści winni być dobrymi rzemieślnikami.  Gropius ochrzcił szkołę mianem Bauhaus i został jej pierwszym dyrektorem. Nazwa nawiązywała do średniowiecznej „Bauhütte”, czyli organizacji zrzeszającej pracowników różnych dziedzin rzemiosła budowlanego: murarzy, kamieniarzy, cieśli, szklarzy i innych rzemieślników, w celu realizacji dużych przedsięwzięć budowlanych, jakimi były np. budowy katedr. Obiekty zaprojektowane przez Gropiusa w Dessau i Weimarze stoją do dziś i zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bauhaus stał się ideą, która łączy piękno z funkcjonalnością, prostotę z uniwersalnością.

Sztuka życia - Nowy Europejski Bauhaus

Poprzez działania oparte na łączeniu ekologii, designu, dostępności społecznej i cenowej oraz inwestycji NEB buduje ideę nowego, zrównoważonego stylu życia Europejczyków. Pomóc w tym ma przyspieszenie przemian w różnych sektorach gospodarki, takich jak np. budownictwo i przemysł włókienniczy, ma zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do towarów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne.  Założenia ruchu realizowane są poprzez szereg działań politycznych i możliwości finansowania. Na wsparcie związanych z nią projektów w latach 2021-2022 przeznaczono 85 mln euro z różnych programów Unii Europejskiej. Nowy Europejski Bauhaus zostanie także włączony do wielu programów UE jako element kontekstu lub jeden z priorytetów.

Zyskaj wsparcie w realizacji inicjatywy związanej z realizacją idei Nowego Europejskiego Bauhausu:

1. Konkurs dla władz publicznych:  Wsparcie inicjatyw lokalnych dla Nowego Europejskiego Bauhausu

Masz przemyślaną wizję przebudowy istniejącej infrastruktury, terenów poprzemysłowych lub przestrzeni publicznej w swojej okolicy? Twój pomysł opiera się na takich wartościach jak estetyka, zrównoważony rozwój, integracja? Komisja Europejska wspiera takie inicjatywy! Możesz zawnioskować o profesjonalne wsparcie w realizacji swojego projektu.

Jakie projekty będą brane pod uwagę?

Poszukiwane są kreatywne i ambitne koncepcje projektów małych i średnich władz lokalnych, które przyczyniają się do realizacji Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB), mające na celu przekształcenie istniejącej infrastruktury lub przestrzeni publicznej oraz uwzględniające podstawowe wartości NEB (zrównoważony rozwój, estetyka, włączenie społeczne). 

Inicjatywy te muszą mieć wkład w co najmniej jeden z czterech obszarów działania:

 • renowacja istniejących budynków i przestrzeni publicznych w duchu cyrkularności i neutralności węglowej,
 • zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego,
 • adaptacja i przekształcenie budynków pod kątem tanich rozwiązań mieszkaniowych,
 • rewitalizacja przestrzeni miejskich lub wiejskich.  

Laureaci

Konkurs zapewni pomoc techniczną 20 zwycięskim projektom. Może ona przybrać formę metodologicznej, technicznej, regulacyjnej, finansowej i społeczno-ekonomicznej wiedzy specjalistycznej zapewnianej przez ekspertów, która będzie wspierać dalsze rozwijanie koncepcji projektów przez gminy. Wiedza i wnioski ze zwycięskich projektów zostaną zebrane w zestawie narzędzi, by inspirować pomysły na transformację w całej UE!

Kto może się zgłosić?

 • władze publiczne (np. miasta, gminy, powiaty) oraz aglomeracje, grupy gmin i obszary funkcjonalne (w tym obszary transgraniczne),
 • podmioty poniżej 100 tys. mieszkańców (w grupie gmin każda z gmin musi mieć mniej niż 100 tys. mieszkańców).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 

30 maja 2022 r. (g. 14.00). 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim i złożyć w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje oraz formularz aplikacyjny są dostępne na stronie Nowego Europejskiego Bauhausu.

2. Dotacje na:  Współtworzenie przestrzeni publicznej poprzez zaangażowanie obywateli 

Trwa poszukiwanie inspirujących, zrównoważonych i integracyjnych propozycji projektów, przedstawiających nowe rozwiązania, które pobudzają transformację miast, obszarów podmiejskich i wiejskich poprzez: zbliżanie jednostek i społeczności do natury, przynoszenie poczucia przynależności, zaspokajanie potrzeb terytoriów, społeczności, które wymagają szczególnej uwagi, oraz przekształcanie łańcuchów wartości i życia materiałów w kierunku obiegu zamkniętego. Można zdobyć nawet 45 tys. euro na ich realizację! 

Jakie działania będą brane pod uwagę?

Dotacje zostaną przyznane na wdrożenie produktów i usług (w tym szybkie prototypy produktów), współprojektowanie sfery publicznej oraz działania społeczne i edukacyjne mające na celu odpowiedź na co najmniej jedno z poniższych wyzwań Nowego Europejskiego Bauhausu:

 • ponowne połączenie z naturą,
 • odzyskanie poczucia wspólnoty i przynależności,
 • priorytetyzacja miejsc i osób najbardziej tego potrzebujących,
 • potrzeba długoterminowego cyklu życia i zintegrowanego myślenia w ekosystemie przemysłowym. 

Laureaci 

Wybranych zostanie 6 projektów  (minimum 1 w ramach każdego wyzwania), realizowanych w sześciu regionach/miastach znajdujących się w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Otrzymają one na realizację dotację w wysokości 100% wartości projektu (jednak nie więcej niż 45 tys. euro).

Kto może się zgłosić?

Wnioski mogą składać konsorcja składające się z minimum 2 partnerów (maksymalnie 4). Jednym z tych partnerów musi być miasto, region lub podmiot powiązanym z miastem lub regionem znajdującym się w państwie członkowskim UE. Gdy konsorcjum składa się z 2 partnerów, wnioskodawcy muszą być organizacjami niezależnymi (nie może istnieć między nimi żadne powiązanie). Jeden partner musi być przedstawiony jako Wiodący. Aplikować mogą także duże korporacje i MŚP, w tym start-upy. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

29 maja 2022 r. 

Jak złożyć wniosek? 

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje oraz formularz aplikacyjny są dostępne na stronie Nowy Europejski Bauhaus - Współtworzenie przestrzeni publicznej przez zaangażowanie obywateli

3. Dotacje na: Działania angażujące obywateli 

Jakie wyzwania stoją przed Twoim miastem, by mogło ono realizować ideę Nowego Europejskiego Bauhausu? Pomóż je określić, a także zaangażuj się w proces opracowywania ich potencjalnych rozwiązań. Stań się inicjatorem zmian - możesz na ten cel otrzymać do 15 tys. euro! 

Jakie działania będą brane po uwagę?

Dotacje zostaną przyznane na realizację inicjatyw z zakresu współprojektowania sfery publicznej oraz działań społecznych i edukacyjnych, które odpowiadają na co najmniej jedno z poniższych wyzwań Nowego Europejskiego Bauhausu:

 • ponowne połączenie z naturą, 
 • odzyskanie poczucia wspólnoty i przynależności,
 • priorytetyzacja miejsc i osób najbardziej tego potrzebujących,
 • potrzeba długoterminowego cyklu życia i zintegrowanego myślenia w ekosystemie przemysłowym. 

Laureaci

Wybranych zostanie 8 projektów (minimum 2 w ramach każdego wyzwania), realizowanych w ośmiu regionach/miastach znajdujących się w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Otrzymają one na realizację dotację w wysokości 100% wartości projektu (jednak nie więcej 15 tys. euro). 

Kto może się zgłosić?

Aplikować mogą osoby prywatne lub osoby prawne z wyłączeniem konsorcjów. Wnioski składać mogą także duże korporacje i MŚP, w tym start-upy. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

29 maja 2022 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje i formularz aplikacyjny są dostępne na stronie Nowy Europejski Bauhaus - Działania na rzecz zaangażowania obywateli