Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

RPMP.08.01.00-IP.02-12-003/21

18.01.2021

Zakończony

02.02.2021

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (dalej jako IZ), za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
03.03.2021

Poniżej lista nr 3 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji
Pobierz listę

Poniżej zbiorcza lista projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji

Pobierz listę


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 10.02.2021

  Poniżej lista nr 2 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji

  Pobierz listę  

 • 04.02.2021

  Poniżej lista nr 1 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji

  Pobierz listę


Wyniki oceny formalnej
04.02.2021

Poniżej lista wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy poprawnych formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej

Pobierz listę


Informacje nt. złożonych wniosków
04.02.2021

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.1 w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-003/21.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna kwota dofinansowania w złożonych projektach wynosi 106 357 462,85 zł.

Poniżej lista złożonych wniosków

Lista złożonych projektów


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia naboru

Luty 2021 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 25 stycznia 2021 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 1 lutego 2021 r. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru). 

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji):

 • Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość:
▪ zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2021 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2020 r.*;

▪ zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2022 r.

*Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2021 r. należy odjąć przewidziane na 2021 r. wydatki w projekcie z naboru z 2020 r.

Powyższy podział środków wynika z faktu, że działania projektowe w ramach projektów złożonych w odpowiedzi na nabór będą prowadzone od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.1 - Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy RPO WM w 2021 r. wynosi 57 963 467,29 zł* a w 2022 r. 64 989 027,95 zł z tego:

▪ 104 509 620,96 PLN stanowi kwota w części EFS;

▪ 18 442 874,28 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.

*Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projekt EFS w 2021 r. przed odliczeniem zobowiązań z projekt EFS z roku 2020.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają wnioskodawcom ubiegającym się  o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. - 8.00-18:00, wt.–pt. 8.00-16.00:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, infolinia: 12 616 06 16,  tel. 12 616 06 26, 12 616 06 36, 12 616 06 46, 12 616 06 56, 12 616 06 66, 12 616 06 76, 12 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 •  Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, fax 12 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 •  Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, 12 616 03 73,  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 •  Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, 12 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, 12 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.