Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21

26.01.2021

Zakończony

20.04.2021

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21, w związku z awarią systemu informatycznego.

6.04.2021 .
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 371/21 dnia 6 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21. 

Zmiana Regulaminu konkursu polega na wydłużeniu terminu naboru wniosków w konkursie, tj. nabór pierwotnie planowany do 8 marca 2021 r. zostaje przedłużony do 19 kwietnia 2021 r. W związku z wydłużeniem terminu naboru wniosków, zmieniono również maksymalny termin zakończenia realizacji projektów z 31 grudnia 2022 r. na 30 czerwca 2023 r.

25.03.2021 r.
W związku z uruchomieniem systemu e-RPO podjęto działania proceduralne, w celu wydłużenia do 19 kwietnia br. terminu naboru wniosków w ramach konkursów nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-004/21 i RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21 dla powiatowych urzędów pracy z terenu Małopolski. Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego stosownych uchwał, zmienione Regulaminy konkursów będą zamieszone na stronie.

25.02.2021 r.
Informujemy, że w związku z awarią systemu informatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i brakiem dostępu do Systemu e-RPO, nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinasowanie projektu w terminie wyznaczonym w Regulaminie konkursu. Wskutek tego termin naboru wniosków zostanie wydłużony. Aktualnie nie mamy informacji o przewidywanej dacie wznowienia działalności Systemu e-RPO. Po jego uruchomieniu podamy Państwu termin, w którym możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), tj. 455 650,00 PLN, w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
26.05.2021

Zarząd Województwa Małopolskiego 25 maja 2021 r. uchwałą nr 666/21 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów 


Informacje nt. złożonych wniosków
21.04.2021

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.2 w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie projektu, w tym 1 wniosek został złożony po terminie zamknięcia naboru w związku z wystąpieniem COVID – 19.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 481 674,41 zł.

Poniżej lista złożonych wniosków

Pobierz listę (PDF, 122KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 26 lutego 2021 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do 19 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2021 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od 26 lutego 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu – Kryteriami wyboru projektów, Wnioskodawcą projektu może być powiat lub miasto na prawach powiatu z województwa małopolskiego, a jego wyłącznym realizatorem jest powiatowy urząd pracy z terenu województwa małopolskiego.

W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektów w partnerstwie.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu na podstawie:

a. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.),

b. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 769 z późn. zm.),

c. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 358).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)* pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup**:

a. osoby powyżej 50 roku życia,

b. osoby długotrwale bezrobotne,

c. osoby z niepełnosprawnościami,

d. osoby o niskich kwalifikacjach,

e. kobiety,

f. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do kategorii uczestników wymienionych w lit. b - d), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie oraz z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów.

*Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

**Zgodnie z definicjami zawartymi w Załączniku nr 6 oraz Podrozdziale 1.2 do Regulaminu.

Grupą docelową projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy są wyłącznie osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy powinno być skierowane do osób bezrobotnych, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy przede wszystkim niezbędna jest pomoc obejmująca usługi i instrumenty rynku pracy możliwe do realizacji w ramach konkursu.

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca może zaoferować uczestnikom projektu wyłącznie formy pomocy wymienione poniżej (w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika):

  • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania*. W przypadku projektów realizowanych przez PUP, jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu,
  • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe świadczone wraz z subsydiowanym zatrudnieniem (tj. pracami interwencyjnymi).

* O którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z SzOOP RPO WM działania na rzecz osób bezrobotnych powinny charakteryzować się kompleksowością. Kompleksowość projektu oznacza, że każdemu bezrobotnemu powinny być udzielone co najmniej 2 formy, w tym obligatoryjnie subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne).

Projekt powinien w związku z tym zakładać, że każdy uczestnik (oprócz obligatoryjnego IPD) otrzyma wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne (formy wsparcia) dobrane indywidualnie do jego potrzeb. Oznacza to, że w ramach projektu uczestnik może otrzymać wsparcie w postaci:

  • subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z pośrednictwem pracy lub
  • subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z poradnictwem zawodowym lub
  • subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

Wymóg udzielenia minimum 2 form wsparcia uczestnikowi nie ma zastosowania w przypadku wcześniejszego podjęcia przez niego zatrudnienia*.

*W tym rozumie się także samozatrudnienie. Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Minimalna wartość dofinansowania projektu przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 tys. EUR tj. 455 650,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy w projekcie wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 18 312 318,75 PLN.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. Powyższy wymóg dotyczy projektów, w których wartość dofinansowania przekracza kwotę 455 650,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin Konkursu (.pdf, 573 KB) - wersja obowiązująca od 6 kwietnia 2021 r.

Regulamin Konkursu - wersja obowiązująca do 5 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (załącznik do Uchwały nr 26/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów dla Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, dla Typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy);

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu;

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO;

Załącznik nr 5 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników Działanie 8.2RPO WM 2014-2020 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA;

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu;

Załącznik nr 8 - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu;

Załącznik nr 9 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie RPO WM na lata 2014-2020;

Załącznik nr 10 - Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie małopolskim;

Załącznik nr 11 - Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941,e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, fax 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanów@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, tel./fax: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.