Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17

24.02.2017

Zakończony

20.06.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
24.10.2019

W dniu 24 października 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1924/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 poprzez uzupełnienie dofinansowania dla projektu nr RPMP.12.01.03-12-0621/17 pn. Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach złożonego w ramach subregionu: Krakowski Obszar Metropolitalny.

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 (.pdf, 242 KB)


Wersje archiwalne(9)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
13.02.2018

Zakończony został etap oceny merytorycznej 45 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Subregionu: Tarnowskiego, Podhalańskiego, Małopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Sądeckiego w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 dla Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

W wyniku oceny merytorycznej  wynik pozytywny uzyskało 44 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 160 601 974,24 zł.

Wynik negatywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania 696 263,02 zł.

W trakcie procedury oceny merytorycznej 1 Wnioskodawca wycofał wniosek z oceny.

Lista członków KOP (.pdf, 224 KB)

Pobierz listę (PDF, 284KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 24.01.2018

  Zakończony został etap oceny merytorycznej 36 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Subregionu: Tarnowskiego, Podhalańskiego, Małopolski Zachodniej oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 dla Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 134 004 503,56 zł.

  Wynik negatywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania 696 263,02 zł.

  Projekty złożone w ramach Subregionu Sądeckiego pozostają w trakcie oceny.

  Pobierz listę (PDF, 260KB)
 • 19.01.2018

  Zakończony został etap oceny merytorycznej 28 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Subregionu: Podhalańskiego, Małopolski Zachodniej oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 dla Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 27 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 113 367 209,24 zł.

  Wynik negatywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania 696 263,02 zł.       

  Projekty złożone w ramach pozostałych dwóch Subregionów pozostają w trakcie oceny.

  Pobierz listę (PDF, 252KB)
 • 11.01.2018

  Zakończony został etap oceny merytorycznej 14 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Subregionu: Podhalańskiego oraz  Małopolski Zachodniej w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 dla Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr.

  W wyniku oceny merytorycznej  wynik pozytywny uzyskało 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 77 957 945,04 zł.

  Projekty złożone w ramach pozostałych trzech Subregionów pozostają w trakcie oceny.

  Pobierz listę (PDF, 285KB)

Wyniki oceny finansowej
25.01.2018

W związku z rozpatrzeniem protestu przez Instytucję Rozpatrującą Protesty, została zakończona ocena finansowa projektu nr RPMP.12.01.03-12-0644/17 złożonego w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 dla Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało łącznie 46 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 176 594 885,32 zł.

Wynik negatywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 4 207 532,65 zł.

Pobierz listę (PDF, 322KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 19.01.2018

  Zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 dla Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało łącznie 45 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 175 137 205,34 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 4 207 532,65 zł.

  Pobierz listę (PDF, 318KB)
 • 11.01.2018

  Zakończony został etap oceny finansowej 29 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach trzech Subregionów: Podhalańskiego, Małopolski Zachodniej oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 dla Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr.

  Dotychczas w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 114 208 826,57 zł.

  Wynik negatywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania 853 075,95 zł.

  Pobierz listę (PDF, 300KB)

Wyniki oceny formalnej
15.12.2017

Aktualizacja informacji na temat wyników oceny formalnej

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2017 poz.1460 z późn. zm), uwzględniła w dniu 12 grudnia 2017 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej poniższego projektu kierując go na dalszy etap oceny.

Numer projektu
Wnioskodawca
Tytuł projektu

RPMP.12.01.03-12-0644/17

Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia w Szczyrzycu

Dostosowanie opieki zdrowotnej do potrzeb rosnącej populacji osób starszych poprzez rozbudowę Szpitala w Szczyrzycu – etap II


W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 48 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 181 194 952,85 zł.

Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 12 707 908,32 zł.          

Wycofany z procedury oceny formalnej został 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania  500 942,64 zł.

Pobierz listę (PDF, 106KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 23.10.2017

  23 października 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 dla Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 47 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 179 737 272,87 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 14 165 588,30 zł.           

  Wycofany z procedury oceny formalnej został 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania  500 942,64 zł.

  Pobierz listę (PDF, 105KB)
 • 03.08.2017

  1 sierpnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych oraz stopnia skomplikowania złożonych projektów, wydłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 dla Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 29 września 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
22.06.2017

W ramach konkursu złożono 54 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 196 244 859,12 zł, co stanowi ok. 142,6% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 412KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 12. Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym  – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 16 czerwca 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

Uwaga!

W związku z wystąpieniem problemów z zalogowaniem się do systemu e-RPO
termin zakończenia naboru  RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 został przedłużony do 19 czerwca 2017 do godz. 15:00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych,
 • jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą na terenie SPR.

Wspierane będą projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażeniu w sprzęt medyczny, w tym w zakresie:

 1. dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
 2. wyposażenia w sprzęt medyczny,
 3. rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie, jako element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 80%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

137 572 941,46 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 24 października 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1923/19 (.pdf, 391 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Zmiana obejmuje §22 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu konkursu.
Modyfikacja dokonana w §22 ust. 3 dotyczy doprecyzowania że kwota, która może zostać zakontraktowana w ramach umowy o dofinansowanie projektu uzależniona jest także od nałożonych na dany projekt korekt finansowych i innych pomniejszeń wartości wydatków kwalifikowalnych.
Zmiana w §22 ust. 2 polega na zwiększeniu kwoty EFRR możliwej do zakontraktowania w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) o 3 690 354,26 zł, tj. do kwoty 26 510 462,56 zł EFRR.
Kwota Budżetu Państwa pozostaje na niezmienionym poziomie 1 342 359,31 zł.

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r. 

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - przeczytaj komunikat

9 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 15/18 (.pdf, 528 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, poprzez sprostowanie oczywistej omyłki w zakresie alokacji ze środków Budżetu Państwa dla Subregionu Małopolska Zachodnia. 

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r. 
Załącznik nr 7 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB) 

9 maja 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 696/17 zmienił Regulamin konkursu oraz niektóre załączniki do Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR - przeczytaj komunikat

4 kwietnia 2017 r. Uchwałą nr 534/17 nastąpiła zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR - przeczytaj komunikat

Regulamin konkursu (.pdf, 736 KB) - wersja obowiązująca od 9 maja 2017 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 456 KB) - wersja obowiązująca do 8 maja 2017 r.

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 12,5 MB) - wersja obowiązująca od 9 maja 2017 r.

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 12,2 MB) - wersja obowiązująca do 8 maja 2017 r.

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 436 KB) - wersja obowiązująca od 9 maja 2017 r.

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 160 KB) - wersja obowiązująca do 8 maja 2017 r.

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 852 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2,05 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.zip, 1,29 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 720 KB) - wersja obowiązująca od 9 maja 2017 r.

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 708 KB) - wersja obowiązująca do 8 maja 2017 r.

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 376 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 160 KB) z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 128 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 672 KB) - aktualizacja w dniu 21 marca 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl