Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja

RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19

23.05.2019

Zakończony

27.07.2019

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
31.07.2019

W ramach konkursu złożono 51 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 69 473 542,92 zł., co stanowi ok. 402% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 250KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
08.08.2019

W dniu 08.08.2019 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 dla Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja.

W wyniku weryfikacji spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 51 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 69 473 542,92 zł.

Tym samym od dnia 09.08.2019 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla powyższych projektów.

Pobierz listę (PDF, 255KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 24 czerwca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane: wyłącznie w zakresie projektów o zasięgu regionalnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą następujące typy projektów:

 1. projekty typu A – E-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C),
 2. projekty typu B – Usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych,
 3. projekty typu C – Nowe rozwiązania IT w administracji.

Typy projektów A, B i C mogą być łączone.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów. Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

 1. informatyzację procedur administracyjnych w celu świadczenia e-usług publicznych i/lub usług wewnątrzadministracyjnych,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 3. zapewnienie automatyzacji pracy administracji publicznej, poprzez wdrożenie systemów wspomagających procesy wewnętrzne urzędów oraz elektroniczne zarządzanie rejestrami publicznymi,
 4. zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów teleinformatycznych oraz ich integracji, w tym zapewnienie integracji platform lokalnych i regionalnych z centralną platformą / platformami udostępniającymi e-usługi publiczne
 5. zapewnienie systemów identyfikacji elektronicznej,
 6. przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych, dla których organem właściwym do określenia wzoru jest jedynie organ JST,
 7. zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora publicznego, w tym tworzenie publicznych treści cyfrowych oraz tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania i udostępniania treści cyfrowych, a także przy wykorzystaniu rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT) w przestrzeni publicznej,
 8. zapewnienie elektronicznej dostępności urzędów i ich usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 23 529 039,07 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 852 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 19,3 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 430 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 648 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,77 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 1,78 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 637 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu, Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach RPO WM, Załącznik nr 6c Porozumienie o dofinasowaniu projektu (.zip, 10,7 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 807 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 734 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 655 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu a wzór Porozumienia o dofinansowaniu projektu został określony w Załączniku nr 6c do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce”

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.