Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

RPMP.03.01.02-IZ.00-12-027/19

28.06.2019

Zakończony

21.12.2019

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
20.12.2019

W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 19 524 661,46 zł., co stanowi ok. 126% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 213KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR .

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 lipca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
  • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi (SAG) – instytucje otoczenia biznesu, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub Skarb Państwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących SAG o przeznaczeniu przemysłowym/ usługowym, poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych, także działających w formule parków przemysłowych, w tym m.in.:
–   wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę,
–   tworzenie na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych, tj. dróg oraz infrastruktury służącej do przemieszczania się po obszarze SAG – w tym np. chodniki, drogi rowerowe, parkingi (wyłącznie jako element uzupełniający projektu),
–   budynki i budowle (wyłącznie w ograniczonym zakresie, jeśli są one niezbędne do właściwego funkcjonowania SAG),
zlokalizowane na obszarze objętym SPR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 15 530 476,32 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 26 września 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1771/19 (.pdf 283 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Zmiana dotyczy wydłużeniu terminu naboru wniosków do 20 grudnia 2019 r.
Przedmiotowa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

Regulamin konkursu - wersja ujednolicona obowiązująca od 26.09.2019 (.pdf, 714 KB)

   Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 27.06.2019 do 25.09.2019 (.pdf, 702 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 17,6 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 691 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,18 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,60 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 649 KB)

Załącznik nr 3a Wzór formularza opisującego teren SAG (.pdf, 133 KB)

Załącznik nr 3a Wzór formularza opisującego teren SAG (.xls, 34 KB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 1,70 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 879 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.zip, 9,09 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 731 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 413 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/ przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 538 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, a wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 30 sierpnia 2019 r. (.pdf, 767 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 - 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl