Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19

29.11.2019

Zakończony

04.03.2020

Wyniki naboru

Wyniki oceny formalnej
20.05.2020

Lista wniosków o dofinansowanie które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19, w ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach naboru złożono 19 wniosków, wszystkie spełniły kryteria oceny formalnej i uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 171KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
06.03.2020

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie składanych w ramach konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19 dla Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W okresie trwania naboru (tj. w terminie od 30 grudnia 2019 r. do 3 marca 2020 r.) zarejestrowanych zostało 19 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 55 229 635,22 zł, co stanowi 254,27% alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 112KB)


Informacje o naborze

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2020 r. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, zawartą w Załącznik nr 2 do Regulaminu (pdf, 840 KB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 grudnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 marca 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

3) instytucje otoczenia biznesu,

4) organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Małopolski (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), poprzez:

- promocję oferty gospodarczej regionu,

- wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

- promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

- wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu  terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (pdf,246 KB)

Finanse

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 21 720 937,67 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

•    85% kosztów kwalifikowanych

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

•    15% kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 20 stycznia 2020 r. (pdf, 746 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:

a)    Punkt Informacyjny w Krakowie (dla mieszkańców powiatów: m. Kraków, krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego), Fax (12) 29 90 941, email: fem@umwm.pl ,ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16, Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86,

pon.: 8:00 –18:00

wt. – pt.: 8:00–16:00

b)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie (dla mieszkańców powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego), email: fem_chrzanow@umwm.pl ,ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93

pon.: 8:00 –18:00

wt. – pt.: 8:00–16:00

c)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu (dla mieszkańców powiatów: gorlickiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego i limanowskiego), email: fem_nowysacz@umwm.pl ,ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73

pon.: 8:00 –18:00

wt. – pt.: 8:00–16:00

d)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu (dla mieszkańców powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego), email: fem_nowytarg@umwm.pl ,

al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83

pon.: 8:00 –18:00

wt. – pt.: 8:00–16:00

e)    Punkt Informacyjny w Tarnowie (dla mieszkańców powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego), email:  fem_tarnow@umwm.pl . ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63

pon.: 8:00 –18:00

wt. – pt.: 8:00 –16:00

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. (pdf, 316 KB)