Poddziałanie 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

RPMP.04.01.02-IZ.00-12-019/22

31.08.2022

Aktualny

od 03.10.2022 do 28.02.2023

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
20.12.2022

20.12.2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2204/22 (.pdf, 212 KB) w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-019/22 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) na mocy której, dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu na całkowitą kwotę dofinansowania 13 406 695,50 zł

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-019/22 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 1 projekt na kwotę 13 406 695,50 zł.

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-019/22 (.pdf, 191 KB)


Wyniki oceny merytorycznej
08.12.2022

Do dnia 08.12.2022 r. wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania 13 406 695,50 zł.

Pobierz listę (PDF, 213KB)

Wyniki oceny finansowej
30.11.2022

Do dnia 30.11.2022 r. wynik pozytywny na etapie oceny finansowej uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania 13 406 695,50 zł.

Pobierz listę (PDF, 213KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
02.11.2022

Do dnia 02.11.2021 r. ramach konkursu złożono 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 13 406 695,50 zł, co stanowi ok. 76% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 208KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2023 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 3 października 2022 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Operator Systemu Dystrybucyjnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej elementami. Celem poddziałania 4.1.2 jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, umożliwiającego przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.  Wsparcie będzie kierowane na rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi elementami (np. transformatory), służących zwiększeniu zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci. Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykaże, że w projekcie wsparciem będą objęte:

  •  wyłącznie sieci dystrybucyjne o napięciu poniżej 110 kV, oraz
  • działania mające na celu zwiększenie zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 694 990,90 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiana regulaminu konkursu

20 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2205/22 (.pdf, 287 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu do kwoty 32 694 990,90 zł.


20 września 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1604/22 (.pdf, 280 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu, punkt C.2.1 krok 4 zdanie 3 przyjmuje brzmienie: „Termin zakończenia realizacji projektu nie może zostać określony później niż 31 grudnia 2023 r.” Przedmiotowa zmiana skutkuje usunięciem oczywistej omyłki w terminie zakończenia realizacji projektu w Instrukcji i tym samym zapewnia spójność danych pomiędzy Instrukcją wypełniania wniosku a Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu (.pdf, 857 KB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 389 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 923 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuwersja ujednolicona obowiązująca od 20.09.2022 r. (.zip, 2,42 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuwersja obowiązująca do 19.09.2022 r. (.zip, 2,50 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 1,15 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 777 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.7z, 9,02 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 745 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 510 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 734 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.malopolska.pl,
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83 e-mail: fem.nowy.targ@umwm.malopolska.pl,
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl.