Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19

27.09.2019

Zakończony

06.12.2019

Wyniki naboru

Wyniki oceny merytorycznej
16.04.2020

W dniu 16 kwietnia 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów, liczne prośby Wnioskodawców o wydłużenie terminu złożenia uzupełnień w toku oceny merytorycznej, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, przedłużony został termin na dokonanie oceny merytorycznej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19  dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 15.05.2020 r.


Wyniki oceny formalnej
15.01.2020

W dniu 15.01.2020 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19 dla Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.

Wynik pozytywny uzyskało 28 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 16 643 775,75 zł.

Tym samym od dnia 16.01.2020 r. rozpoczął się etap oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19.

Pobierz listę (PDF, 247KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
09.12.2019

W dniu 09.12.2019 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19 dla Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR.

W wyniku weryfikacji spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 16 898 658,24 zł.

Tym samym od dnia 10.12.2019 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla powyższych projektów.

Pobierz listę (PDF, 237KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
06.12.2019

W ramach konkursu złożono 28 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 16 898 658,24 zł., co stanowi ok. 507% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 234KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 października 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 05 grudnia 2019 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe):

  • inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania – wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.,
  • inwestycje polegające na likwidacji starego źródła ciepła i podłączeniu do sieci ciepłowniczej – w sytuacji, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r., a projekt jest zgodny z planem rozwoju sieci ciepłowniczej.

Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Wybór inwestycji będą warunkowały występujące na danym obszarze zagrożenia środowiskowe oraz wprowadzone ograniczenia dotyczące głównie jakości powietrza, w szczególności w zakresie inwestycji związanych ze spalaniem biomasy.
Wsparcie mogą uzyskać projekty z obszaru objętego SPR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 98,5%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 3 329 067,81 zł

Niezbędne dokumenty

Uwaga:

W przypadku trudności z dostępnością cyfrową któregokolwiek z dokumentów zamieszczonych poniżej, alternatywnym sposobem dostępu jest kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 861 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 16,6 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 334 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 2,38 MB)

Załącznik nr 4 Obliczenia wskaźników emisji zanieczyszczeń (.zip, 615 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 906 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.7z, 9,20 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 809 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 494 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/ przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 655 KB)

Załącznik nr 10 Metodyka dotycząca założeń do zakresu przeprowadzania oceny energetycznej budynków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (.pdf, 586 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.