Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17

24.02.2017

Zakończony

06.05.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
14.08.2018

W dniu 14.08.2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1443/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 2102/17 ZWM z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 221 KB)
Na mocy powyższej uchwały dokonano korekty tytułu projektu nr RPMP.05.02.02-12-0497/17 znajdującego się na liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17.

W związku z powyższym zaktualizowano Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania (.pdf, 249 KB)

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 wybrano do dofinansowania 40 projektów na łączną kwotę 34 234 729,23 zł.


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
28.03.2018

15 marca 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr RPMP.05.02.02-12-0509/17 złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 41 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 35 914 242,67 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 217 KB)

Pobierz listę (PDF, 256KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 19.12.2017

  11 grudnia 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 40 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 30 935 543,26 zł.

  Pobierz listę (PDF, 266KB)

Wyniki oceny finansowej
28.03.2018

Rozstrzygnięciem z dnia 28 listopada 2017 r. Instytucja Rozpatrująca Protest uwzględniła protest Agencji Komunalnej Sp. z o.o. - Wnioskodawcy projektu nr RPMP.05.02.02-12-0509/17, pn. „Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach” i skierowała przedmiotowy projekt do etapu oceny finansowej.

W dniu 04.02.2018 r. wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena finansowa ww. projektu.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 41 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 38 916 615,22 zł.

Pobierz listę (PDF, 243KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 10.11.2017

  8 listopada 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 40 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 348 415,81 zł.

  Pobierz listę (PDF, 328KB)

Wyniki oceny formalnej
01.12.2017

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm), uwzględniła w dniu 28.11.2017r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej dla poniższego projektu kierując go na dalszy etap oceny.

Numer projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

RPMP.05.02.02-12-0509/17

Agencja Komunalna Sp. z o.o

Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów
ulegających biodegradacji w technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 41 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 39 106 523,86 zł.

Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 6 644 968,21 zł.

Pobierz listę (PDF, 419KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 04.10.2017

  25 września 2017r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 40 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 538 324,45 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 13 213 167,62 zł.

  Pobierz listę (PDF, 338KB)
 • 29.06.2017

  27 czerwca 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych przedłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 dla Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 31 sierpnia 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
08.05.2017

W ramach konkursu złożono 46 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 45 759 064,79 zł, co stanowi ok. 52,8% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 84KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Grudzień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 27 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 5 maja 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia – typy projektów A, B i C,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną – typy projektów A i B,
 • przedsiębiorcy – typy projektów A i B.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw – projekty typu A,
 2. budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia – projekty typu B,
 3. przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu [1] – projekty typu C.

[1] Wsparcie zostanie udzielone jednostkom samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w Planie Inwestycyjnym Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego (WPGO) zatwierdzonym przez Ministra Środowiska  – dotyczy typów projektu A i B.

Warunkiem wsparcia inwestycji dotyczących usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, będzie ocena czy planowany do realizacji projekt wynika bezpośrednio z obowiązującego na danym terenie programu likwidacji azbestu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących wsparcia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) kwalifikowane będą projekty o wartości do 2 000 000,00 zł i obsługujące do 20 tys. mieszkańców (warunki muszą być spełnione łącznie),
 • w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących pozostałych projektów w ramach Poddziałania 5.2.2 wspierane będą kompleksowe inwestycje, których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza od 8 000 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

86 620 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

***

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

***

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2103/17 dokonał Zmiany w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - przeczytaj komunikat


UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (.pdf, 428 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 13,2 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 428 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 568 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,63 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.pdf, 1,68 MB)

Załącznik nr 4.1 Założenia do analizy finansowej (.pdf, 825 KB)

Załącznik nr 4.1 Założenia do analizy finansowej (.xls, 232 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 520 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 644 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 428 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 236 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl