Poddziałanie 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15

04.12.2015

Zakończony

26.01.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15, dotyczącego Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków kończy się 25 stycznia 2016 roku o godzinie 15.00.

Zmiana jest dokonana  w odpowiedzi na liczne prośby Wnioskodawców. Wydłużenie terminu naboru wniosków nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
28.06.2016

W wyniku oceny formalno-merytorycznej 5 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania.
Łączną kwota dofinansowania wynosi  99 055 893,67 zł.
Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO
Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 170 KB)

Pobierz listę (PDF, 338KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
26.01.2016

W ramach konkursu zostało złożonych108 wniosków.

Pobierz listę (PDF, 187KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 II kwartał   2016 roku

Miejsce i sposób składania wniosków

 Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 4 stycznia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 25 stycznia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

 W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?   

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • uczelnie,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe.

   
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

a)     art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

b)     art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

c)     art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1212 z późn.zm.),

Powyższe wykluczenie dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 W ramach realizowanych projektów, wnioskodawca oferuje uczestnikom kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest zobowiązany do zaplanowania w projekcie wsparcia zarówno szkoleniowego, jak i doradczego, niemniej jednak rodzaj udzielonego wsparcia dla konkretnego uczestnika zależy od zdiagnozowanych u niego potrzeb. Co do zasady jednak każdy uczestnik jest zobowiązany do otrzymania wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego przygotowującego go do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę (Przeciętne wynagrodzenie za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia)
 • działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów - grantobiorców) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 miesięcy) poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego (wsparcie pomostowe).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone wZałączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.(pdf. 0,45 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  wynosi 95% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, wynika  z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

111 154 063,61 zł

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 700 KB) - aktualizacja w dniu 22 stycznia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.