Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

RPMP.08.04.01-IP.02-12-023/20

30.10.2020

Zakończony

06.11.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłasza nabór w trybie nadzwyczajnym określonym na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, typ projektu B: Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania nowej usługi rozwojowej – uczenie się u przedsiębiorcy – mistrza w środowisku pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
11.12.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1754/20 z dnia 8 grudnia 2020 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pt.: "UCZ SIĘ U MISTRZA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

24.11.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego 24 listopada 2020 r. podjął Uchwałę nr 1664/20, zatwierdzając wybór do dofinansowania projekt nr RPMP.08.04.01-12-0344/20 pt. UCZ SIĘ U MISTRZA, złożony w odpowiedzi na nabór pozakonkursowy nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-023/20 w ramach Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, Typ projektu B: Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania nowej usługi rozwojowej – uczenie się u przedsiębiorcy – mistrza w środowisku pracy.

Lp.

Numer projektu

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł Projektu

Całkowita wartość
projektu(PLN)

Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)

Kwota dofinansowania (PLN)

1.

RPMP.08.04.01-12-0344/20

Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

UCZ SIĘ U
MISTRZA

6 051 999,80 zł

6 051 999,80 zł

5 331 999,80 zł

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista KOPP


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2020 r.

Miejsce i sposób składania wnisków

Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu e-RPO w terminie wskazanym w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wystosowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może złożyć wniosek?

W ramach Poddziałania 8.4.1 RPO WM, typ projektu B podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest Województwo Małopolskie, przy czym realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla firm i ich pracowników z wybranych branż usługowych szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 (w tym: kosmetyczno-fryzjerskiej i turystyczno-gastronomicznej) z wykorzystaniem systemu bonów szkoleniowych. Projekt jest komplementarny i realizowany równolegle z projektem pn. „MSUES plus” w ramach Pomocy Technicznej RPO WM (oś 13) w WUP, w którym zostaną przygotowane i upowszechnione Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES plus, uwzględniające warunki jakościowe dla usług uczenia się u przedsiębiorcy (w środowisku pracy).

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w projekcie wynosi co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu powinna być zgodna z SzOOP RPO WM.

Niezbędne dokumenty

Regulamin przygotowania i oceny projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym (PDF 647 KB) 

Załącznik nr 1 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 204 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM (PDF 369 KB) 

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WM (PDF 689 KB)

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektu (PDF 243 KB)

Załącznik nr 5.1 Definicje wskaźników (PDF 303 KB)

Załącznik nr 5.2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 217 KB)

Załącznik nr 5.3 Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014 (PDF 633 KB)

Załącznik nr 5.4 Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) (PDF 150 KB)

Załącznik nr 6 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektu Pozakonkursowego wraz z załącznikami (PDF 647 KB)

Załącznik nr 7 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (PDF 2 MB) 

Załącznik nr 8 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wpierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PDF 1006 KB)

Załącznik nr 9 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej (PDF 299 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie 

Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu naboru.

Inne ważne informacje

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem naboru. Informacji dotyczących naboru udzielają Wnioskodawcy ubiegającemu się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00