Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian

RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20

25.06.2020

Zakończony

18.08.2020

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1076/20 z dnia 15 września 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12 010/20 dla Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, Typ projektu A: Opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement.

W Regulaminie Konkursu i w odpowiednich załącznikach do Regulaminu wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawa polegające na aktualizacji stawek stypendium szkoleniowego i stażowego, wydłużenia terminu udzielania pomocy de minimis oraz zaktualizowano zasady przetwarzania danych osobowych. Aktualizacja wprowadza także zmiany będące wynikiem kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące doprecyzowania sposobu weryfikacji potencjalnych uczestników projektu pod kątem statusu na rynku pracy. Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie ryzyka wspierania osób niekwalifikowalnych w poszczególnych projektach. Dodatkowo dokumenty uwzględniają zmiany redakcyjne

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2  Adaptacja do zmian.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
03.12.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego 1 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 1694/20 przyjął listę projektów, które otrzymały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20 z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Pobierz Listę

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów


Informacje nt. złożonych wniosków
18.08.2020

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, typ projektu A: Opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wpłynęło 44 wnioski o dofinansowanie projektu, w tym 1 wniosek został złożony po terminie zamknięcia naboru w związku z wystąpieniem COVID – 19.

W konkursie alokacja wynosi 11 946 771,08 zł.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych w konkursie wnioskach wynosi 106 497 977,87 zł co stanowi 891,44% alokacji w konkursie.

Poniżej lista złożonych wniosków

Pobierz listę

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji konieczności skorzystania z rozwiązań ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w zakresie etapu naboru i oceny projektów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 12 619 84 08

Więcej informacji - Kliknij tutaj


Informacje o naborze

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 27 lipca 2020 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od 27 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00. 

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych) w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu, 
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, 
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Realizacja programów przekwalifikowania, o których mowa w Poddziałaniu 8.4.2, oznacza interwencje na rzecz wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących z rolnictwa poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement. Działaniami  kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania jako obowiązkowy element wsparcia (dla każdego uczestnika),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy, 
 • szkolenia i/lub kursy i/lub studia podyplomowe, staże,
 • sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dostępne  wraz z usługami szkoleniowymi udzielanymi na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej) [1],
 • pomoc finansowa (wsparcie finansowe pomostowe) dla młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego (grantu) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia lub doradztwo,
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia),
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia, chyba że będzie ono udzielane wyłącznie przez powiatowy urząd pracy.

[1] Wsparcie finansowe (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest kierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu). Data rozpoczęcia działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Finanse

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 11 946 771,08 PLN (słownie: jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden i 08/100 PLN), w tym:
a) wsparcie finansowe EFS –10 689 215,83 PLN (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście piętnaście i 83/100 PLN); b) wsparcie krajowe – 1 257 555,25 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć i 25/100 PLN).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania  - wersja z 13.08.2020 (.pdf, 618 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00.