Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19

30.05.2019

Aktualny

od 30.06.2019 do 02.12.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów  w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania  pracowników i wsparcie dla pracodawców dla Typu projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
09.08.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr  RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: typ projektu A: programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych / zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie projektu.

W konkursie alokacja wynosi 9 160 811,37 zł. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych na I rundę konkursu wnioskach wynosi 6 463 826,23 zł, co stanowi 70,56% alokacji w konkursie.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 140KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia naboru

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs podzielony jest na rundy. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • październik 2019 r. dla I rundy;
 • listopad 2019 r. dla II rundy;
 • grudzień 2019 r. dla III rundy;
 • styczeń 2020 r. dla IV rundy;
 • luty 2020 r. dla V rundy. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w terminach otwarcia rund konkursowych. W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursowe prowadzony będzie w terminach:

 • I runda: 30 czerwca 2019 r. - 5 sierpnia 2019 r.;
 • II runda: 6 sierpnia 2019 r. - 2 września 2019 r.; 
 • III runda: 3 września 2019 r.- 7 października 2019 r.;
 • IV runda: 8 października 2019 r. - 4 listopada 2019 r.;
 • V runda: 5 listopada 2019 r. - 2 grudnia 2019 r.    

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć we wskazanych terminach rund konkursowych, do godziny 15:00 ostatniego dnia naboru w danej rundzie.

Na co i kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • przedsiębiorcy;
 • instytucje otoczenia i biznesu;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i partnera/partnerów.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty ukierunkowane na wsparcie na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia pracowników powyżej 50 r.ż. oraz pracujących na stanowiskach o znacznym obciążeniu dla zdrowia poprzez realizację programów przekwalifikowania pracowników. W uzasadnionych przypadkach w ramach projektów możliwe będzie także doposażenie / wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż.).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 160 811,37 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe EFS – 8 196 515,15 PLN,
 • wsparcie krajowe 964 296,22 PLN.

Alokacja przeznaczona na konkurs nie będzie dzielona na poszczególne rundy.

Niezbędne dokumenty

Regulamin Konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Kryteria Wyboru Projektów (PDF 440 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 525 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 803 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 277 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu - Regualmin pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 315 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Oceny Projektów (PDF 472 KB)

Załącznik nr 2a do Regulaminu Komisji Oceny Projektów (PDF 241 KB)

Załącznik nr 2b do Regulaminu Komisji Oceny Projektów (PDF 238 KB)

Załącznik nr 2c do Regulaminu Komisji Oceny Projektów (PDF 238 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu - Definicje wskaźników (PDF 327 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu - Wzór umowy standardowej (PDF 612 KB)

Załącznik nr 3 do Umowy Standardowej - Zasady przetwarzania danych osobowych (PDF 447 KB)

Załącznik nr 4a do Umowy Standardowej - Wzór Harmonogramu płatności (podmioty inne niż JST (PDF 311 KB)

Załącznik nr 4b do Umowy Standardowej - Wzór Harmonogramu płatności (podmioty JST) (PDF 399 KB)

Załącznik nr 5 do Umowy Standardowej - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (PDF 232 KB)

Załącznik nr 6 do Umowy Standardowej - Wniosek o nadanie zmianę wycofanie uprawnień do SL2014 (PDF 247 KB)

Załącznik nr 7 do Umowy Standardowej - Instrukcja oznakowania miejsca (PDF 221 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu - Wzór umowy ryczałtowej (PDF 567 KB)

Załącznik nr 3 do Umowy Ryczałtowej - Zasady Przetwarzania Danych Osobowych (PDF 447 KB)

Załącznik nr 4a do Umowy Ryczałtowej - Wzór Harmonogramu Płatności (podmioty inne niż JST) (PDF 311 KB)

Załącznik nr 4b do Umowy Ryczałtowej - Wzór harmonogramu płatności (podmioty JST) (PDF 398 KB)

Załącznik nr 5 do Umowy Ryczałtowej - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (PDF 232 KB)

Załącznik nr 6 do Umowy Ryczałtowej - Wnioski o nadanie uprawnień do SL2014 (PDF 247 KB)

Załącznik nr 7 do Umowy Ryczałtowej - Instrukcja Oznakowania Miejsca (PDF 221 KB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu - Wzór umowy partnerskiej (PDF 365 KB)

Załącznik nr 4 do Umowy Partnerskiej (PDF 445 KB)

Załącznik nr 5 do Umowy Partnerskiej (PDF 219 KB)

Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu - Procedura odwoławcza (PDF 306 KB)

Załącznik nr 11 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego RPO (PDF 959 KB)

Załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu - Diagnoza (PDF 1 MB)

Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu - Wykaz Prac (PDF 210 KB)

Załącznik nr 14 do Regulaminu Konkursu - Oświadczenie o rzetelności (PDF 210 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu (PDF 525 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie stanowią  Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu (PDF 612 KB) - Umowa Standardowa oraz Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu (PDF 567 KB) - Umowa Ryczałtowa.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu znajduje się w Załączniku nr 10 do Regulaminu Konkursu (PDF 306 KB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 29 lipca 2019 r. (.pdf, 323 KB)

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941,e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, fax 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, tel./fax: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.