Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży

RPMP.09.02.01-IP.01-12-033/18

11.07.2018

Zakończony

04.10.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
22.01.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 22 stycznia 2019 roku Uchwałą nr 81/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-033/18.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-033/18.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów(.pdf 85 KB).

Pobierz listę (PDF, 157KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
03.10.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE, Typ projektu B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży - nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-033/18.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr 09.02.01-IP.01-12-033/18 wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie projektów.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 25 520 259,21 PLN, co stanowi 101,7 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 186KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

Instytucją Ogłaszającą Konkurs jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest podzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 10 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 3 października 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 10 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 października 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-        organizacje pozarządowe,
-        organizacje non-profit,
-        kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
-        podmioty ekonomii społecznej,
-        przedsiębiorcy,
-        instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-     dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły podstawowej) oraz ich rodziny.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu B wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące wdrożeniu trzech  Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w następujących obszarach:

·           „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” stanowiącym Załącznik nr 15 do Regulaminu,

·           „Wczesne  wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” stanowiącym Załącznik nr 16 do Regulaminu,

·           „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat” stanowiącym Załącznik nr 17 do Regulaminu.

Zakres działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi być zgodny z zapisami poszczególnych Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Jeden wniosek o dofinansowanie nie może dotyczyć więcej niż jednego, wybranego RPZ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 25 092 640,41 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (.pdf, 552 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 522 KB)

Załącznik 1b Kryteria wyboru projektów – zakres uzupełnień i/lub poprawek wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 308 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 364 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 692 KB)

Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 92 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 181 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 757 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 166 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,27 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 467 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 312 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług (.pdf, 198 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 772 KB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 103 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 300 KB)

Załącznik 15 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Małopolskiego „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” (.pdf, 1,02 MB)

Załącznik 16 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Małopolskiego „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” (.pdf, 1,06 MB)

Załącznik 17 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Małopolskiego „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat” (.pdf, 974 KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 24 września 2018 r.  (.pdf, 485 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941
  Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, (14) 628 88 12, (14) 628 88 13,fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.