Działalność Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 2021 - Pomoc Techniczna

Celem głównym projektu jest zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji programu RPO WM na lata 2014-2020 w 2021 roku. Cel główny będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych. 

Rezultatem celu szczegółowego pierwszego (zagwarantowana maksymalna efektywność i przejrzystość realizacji programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania) jest wzmocnienie potencjału instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, certyfikację, monitoring, ocenę i kontrolę programu. 

Rezultatem celu szczegółowego drugiego (zapewniona spójność systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020) jest upowszechnienie wiedzy nt. programu i korzyści płynących w związku z jego realizacją, dla regionu i jego mieszkańców.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014 - 2020)

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2022 r.

Wartość projektu: 92 488 524,54 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 78 615 244,44 zł

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla Małopolski na lata 2014-2020 znajdziesz na stronie  www.fundusze.malopolska.pl. Jeśli szukasz szczegółowych informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 sprawdź stronę  www.rpo.malopolska.pl

Zobacz i przeczytaj, jeśli:

szukasz informacji na temat naborów

chcesz dowiedzieć się, jakie organizujemy szkolenia

Zestawienie znaków